Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Władze publiczne zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomlikowania sprawy.
  • Osoba kontaktowa Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniają pracownicy merytoryczni Departamentu Środowiska w zakresie realizowanych zadań.
  • Miejsce załatwienia Departament Środowiska
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy 56 621 85 71 lub 784 994 165,
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
  • Opłaty Wysokość opłaty zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 2089).

   Opłatę należy wnieść na konto:

   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2
   87-100 Toruń
   Bank PKO BP S.A. Oddział 2 w Toruniu
   Nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
  • Tryb odwoławczy Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie następuje w drodze decyzji. Do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)
  • Uwagi

   W celu usprawnienia komunikacji z Urzędem należy podać nr telefonu oraz adres e-mail.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
   3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215 poz. 1415).
   4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2089).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian