Utrzymanie czystości i porządku w gminach (sprawozdawczość).

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast winni sporządzić i przekazać marszałkowi województwa sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020 w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie za rok 2020 winno zostać przekazane marszałkowi województwa za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019 w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Sprawozdanie za rok 2019 winno zostać przygotowane za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

UWAGA !
W związku z zapisami art. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875),  roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 października 2020 r.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018 w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.

Sprawozdanie za rok 2018 winno zostać przygotowane zgodnie z wzorem, określonym w załączniku nr 5, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627).

W załączeniu szczegółowa informacja, dotycząca sprawozdania za rok 2018 .

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

Sprawozdanie za rok 2017 winno zostać przygotowane zgodnie z wzorem, określonym w załączniku nr 4, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

W załączeniu szczegółowa informacja, dotycząca sprawozdania za rok 2017 .

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) jest obowiązany do sporządzenia i przekazania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

Wzory sprawozdań obowiązujące od roku 2016
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
winien sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016 zgodnie ze wzorem określonym w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Wszystkie wzory sprawozdań, wynikające z powyżej cytowanego rozporządzenia  są dostępne w formacie doc. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/sprawozdawczosc/wzory-sprawozdan-w-formacie-doc/

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

Aby ułatwić wykonanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w myśl art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), zamieszczamy poniżej:
– informację dla gmin,
– wzór sprawozdania, zgodny ze wzorem, określonym w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630),
– załączniki do sprawozdania i materiały pomocnicze do sprawozdania.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian