Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie zgłoszenia.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji (z wyłączeniem okresu czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli i uzyskanie opinii wyrażających stanowiska innych organów). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Magdalena Drelich tel. 56 621 58 63
   Marta Robaczewska tel. 56 621 58 59
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, zawierające:
   - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
   - numer identyfikacji podatkowe (NIP),
   - określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny,
   - wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania
   za produkt uboczny oraz ich masy,
   - opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane,
   - do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ustawy o odpadach, oraz szczegółowych wymagań,
   o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. Opłata za wydanie decyzji uznającej przedmiot lub substancję za produkt uboczny oraz dokonanie czynności urzędowej na wniosek Strony podlega opłacie skarbowej, przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej/decyzji uznającej przedmiot lub substancję za produkt uboczny. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz na podstawie ust. 53 w części I załącznika do ww. ustawy należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł.
   2. Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17,00 zł.

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-14.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:
   – dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne,
   – przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,
   – dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego,
   – dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

   Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub substancji (z wnioskiem o wydanie opinii występuje organ wydający decyzję).

   W przypadku dokonywania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian