Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w formie pisemnej (art. 53 ust. 1 ustawy o odpadach).
  • Osoba kontaktowa Tomasz Wojtczak, Hanna Pietras, Maria Szczepańska - tel. 56 652 18 18
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wpis do rejestru, który składa się przez wypełnienie: formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz w formie pisemnej (art. 53 ust. 2 ustawy o odpadach; rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528)).
   Forma pisemna wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu w rejestrze oraz wniosku o wykreślenie z rejestru stanowi:
   - wydruk wypełnionego formularza opatrzonego podpisem wnioskodawcy,
   albo
   - wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 65 ust. 2 ustawy o odpadach).

   Do wniosku składanego w formie pisemnej w przypadku WSZYSTKICH podmiotów należy dołączyć następujące informacje:
   a) uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (patrz: punkt poniżej dotyczący Opłat),
   b) oświadczenie:
   - o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru,

   lub w przypadku aktualizacji danych:

   - o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru i potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

   UWAGA:
   Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 53 ust. 8).

   CO POWINIEN ZAWIERAĆ FORMULARZ O WPIS DO REJESTRU ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY?
   Dział I. Dane podmiotu
   Dział II. Opony, oleje, produkty
   Dział III. Pojazdy
   Dział IV. Sprzęt elektryczny i elektroniczny
   Dział V. Baterie i akumulatory
   Dział VI. Opakowania
   Dział VII. Transportujący odpady
   Dział VIII. Sprzedawca odpadów
   Dział IX. Pośrednik w obrocie odpadami
   Dział X. Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
   Dział XI. Podmioty nieujęte w działach I-X wpisywane do rejestru z urzędu
   Dział XII. Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegający obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego
   Dział XIII. Zakład recyklingu statków.

   Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać (art. 53 ust. 6 ustawy o odpadach).

   Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 ustawy o odpadach, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany:
   1) informacji zawartych w rejestrze,
   2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
   – w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 59 ustawy o odpadach).

   W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach).

   Adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO - www.bdo.mos.gov.pl,
  • Opłaty Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:
   1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
   2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
   3) wprowadzających pojazdy,
   4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
   5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
   6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
   7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

   Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.01.2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184) – do pobrania poniżej. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Przedsiębiorcy, którzy przed dniem utworzenia rejestru, złożyli marszałkowi województwa zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz przedsiębiorcy, którzy złożyli zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ww. ustawy, są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej i opłaty rocznej w roku, w którym złożyli wniosek o wpis do rejestru. Podmioty, które posiadają w dniu wejścia w życie przepisów ustawy o odpadach wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

   NUMER KONTA BANKOWEGO Wpłaty z tytułu opłaty rocznej i opłaty rejestrowej należy dokonywać na konto:

   WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
   Bank PKO BP S.A.
   18 1020 1462 0000 7102 0327 9353 – opłata rejestrowa lub opłata roczna

   W opisie przelewu należy podać:
   – nazwę oraz regon lub nip płatnika,
   – rodzaj opłaty: OPŁATA REJESTROWA lub OPŁATA ROCZNA

   np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, OPŁATA ROCZNA za rok 2019.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji o wykreśleniu z rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)
   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521)
   Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.)
   Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542)
   Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.)
   Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.)
   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2528)
   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian