Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
   Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawyzawiadamiając o tym stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Marek Bobek tel. 56 621 58 73 lub 668 409 907
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów powinien zawierać:
   - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
   - informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów,
   - informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 125 ustawy o odpadach.
   Do ww. wniosku należy dołączyć:
   - instrukcję prowadzenia składowiska odpadów,
   - dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego składowiska, w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną,
   - kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów,
   - zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem:
   a) a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,
   b) będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa w art.163, art.164 lub art.168 w związku z art.163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

   Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną i zawiera:
   - imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów,
   - określenie typu składowiska odpadów,
   - określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych,
   - rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów,
   - roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania,
   - docelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów,
   - rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia,
   - wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów,
   - wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych,
   - określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów,
   - określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej,
   - określenie godzin otwarcia składowiska odpadów,
   - określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych,
   - określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów,
   - określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań, o których mowa w art. 117 ustawy o odpadach,
   - określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów
   - sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji,
   - inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.
   2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalacje nie jest osoba fizyczną), wraz z numerem REGON i NIP, np. wypis KRS.
   3. Ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
   4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, na konto:

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)

   Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
   1. 505,00 zł – za wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
   2. 259,00 zł – za przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
   3. 17,00 zł – opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   1. Art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian