Wydanie opinii na temat projektów powiatowych programów ochrony środowiska.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Projekt powiatowego programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa.

   Wydanie opinii do projektu powiatowego programu ochrony środowiska przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego następuje w drodze uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Bozena Jastrzembska tel. 56 621 58 35
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Biuro Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o zaopiniowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska.
  • Opłaty Opłata skarbowa nie jest wymagana.
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna

   Art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian