Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania i/lub przetwarzania odpadów.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (z wyłączeniem okresu czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli i uzyskanie opinii wyrażających stanowiska innych organów).
   Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym Stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Magdalena Bagińska 56 621 58 63
   Edyta Kozłowska tel. 56 621 58 76
   Marta Robaczewska tel. 56 621 58 59
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty - wniosek dotyczący uzyskania pozwolenia spełniający zadość wymaganiom dla wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa jest pobierana od każdego rodzaju działalności, przy czym jednym rodzajem działalności jest gospodarowanie odpadami.
   Za pozwolenia na wytwarzanie odpadów – 2 011,00 zł (lub 506,00 zł*),
   *opłata w wysokości 506,00 zł pobierana jest od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą wykonywanąprzez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-17.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   1. W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr faksu oraz e-mail.
   2. We wniosku uwzględnia się wszystkie odpady wytworzone przez danego wytwórcę w danym miejscu.
   3. Wniosek należy złożyć w odpowiedniej ilości egzemplarzy (1 egzemplarz z przeznaczeniem dla Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

  • Podstawa prawna

   1. Art. 180 pkt 3., art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
   2. Art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
   3. Art. 40 lub 41 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.) – w przypadku spraw dotyczących stacji demontażu pojazdów i strzępiarek.
   4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian