Wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – składowania odpadów oraz termicznego przekształcania odpadów.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Egzamin przeprowadza się raz na kwartał, o ile został złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie. O terminie i miejscu egzaminu Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej powiadamia nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Joanna Szaciłło-Joppek 56 621 58 71 lub 784 994 893
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu, który zgodnie z art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), powinien zawierać:
   a) imię i nazwisko wnioskodawcy,
   b) datę i miejsce urodzenia,
   c) miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
   d) wskazanie zakresu kwalifikacji o jakie ubiega się wnioskodawca.
   2. Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami.
  • Opłaty 1. Za przeprowadzenie egzaminu:
   - opłata ustalana zgodnie z art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), wynosi 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
   2. Za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami:
   - opłata za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami ustalana zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), wynosi 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

   Opłatę należy wnieść na konto:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
   Plac Teatralny 2,
   87-100 Toruń
   PKO o/Toruń
   Nr 20 1020 5011 0000 9502 0128 2227

   (w tytule wpłaty – za egzamin/świadectwo stwierdzające kwalifikacje z zakresu gospodarowania odpadami. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdy zakres egzaminu.)
  • Tryb odwoławczy Zgodnie z art. 167 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), w przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, z którego uzyskał wynik negatywny.
  • Uwagi

   Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez marszałka województwa. Komisja Egzaminacyjna przeprowadza oddzielne egzaminy z zakresu:
   1) termicznego przekształcania odpadów,
   2) składowania odpadów,
   3) prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

   Egzamin obejmuje:
   1) znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami w szczególności:
   a) zasad gospodarowania odpadami,
   b) obowiązków posiadaczy odpadów, w tym:
   – prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości,
   – prowadzenia monitoringu,
   – procedur przyjmowania odpadów do ich termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów oraz wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, w tym badania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów,
   – kryteriów i procedur przyjmowania odpadów, opłat za składowanie odpadów, eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji oraz innych działań dotyczących prowadzenia składowisk odpadów,
   – kryteriów i procedur dopuszczania odpadów na podziemne składowisko odpadów oraz wymagań dla ich eksploatacji i zamknięcia,
   – procedur przyjmowania odpadów, prowadzenia, zamknięcia rekultywacji oraz innych działań dotyczących obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
   c) zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej,
   2) znajomość wymagań technologicznych oraz najnowszych dostępnych technik odpowiednio dla termicznego przekształcania odpadów, składowania odpadów albo prowadzenia obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym dziedzinę dotyczącą funkcjonowania i właściwej eksploatacji urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie danej instalacji.

   Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego składającego się z 40 pytań. Warunkiem uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami jest złożenie przez zainteresowanego egzaminu z wynikiem pozytywnym – co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi. W razie niemożności przystąpienia przez zainteresowanego do egzaminu w wyznaczonym terminie, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej wyznacza, na wniosek zainteresowanego, nowy termin egzaminu. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, zainteresowany może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu, który może być przeprowadzony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia pierwszego egzaminu.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
   2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian