Wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów.
   Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.

   Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  • Osoba kontaktowa Piotr Kasprzycki tel. 784 987 356, Leszek Wasielewski
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy 784 987 356; 56 621 58 48; 56 621 58 47
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Biuro Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok.
  • Opłaty Opłata skarbowa nie jest wymagana.
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Zezwolenie na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wydaje się, jeżeli zwłoki zwierząt będą preparowane wyłącznie w celu naukowym, dydaktycznym lub edukacyjnym. W zezwoleniu ustala się warunki i sposób pozyskiwania zwierząt po uzyskaniu opinii starosty właściwego ze względu na miejsce pozyskiwania zwierząt. Powyższych przepisów nie stosuje się do zwierząt wolno żyjących (dzikich), których pozyskiwanie regulują odrębne przepisy.

   Zezwolenie na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok nie wydaje się, a wydane cofa jeżeli:
   – zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony zasobów genetycznych,
   – przemawiają za tym względy sanitarne.

   Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji. Zgoda ta musi odpowiadać wymaganiom zezwolenia przewidzianego przez art. 22 ww. ustawy.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian