Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji (z wyłączeniem okresu czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli i uzyskanie opinii wyrażających stanowiska innych organów). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Magdalena Bagińska 56 621 58 63
   Edyta Kozłowska tel. 56 621 58 76
   Marta Robaczewska tel. 56 621 58 59
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zawierający:
   - numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
   - wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
   - określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
   - oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
   - wskazanie:
   a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
   b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
   c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   - szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej,
   - przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
   - oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
   - opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
   - opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
   - określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
   - informacje dotyczące środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
   - informacje dotyczące sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
   - informacje dotyczące dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
   - informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
   - informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o odpadach- w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków,
   - proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
   - informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
   - zaświadczenie o niekaralności:
   a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
   b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);
   - zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358),
   - oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
   - oświadczenie, że w stosunku do:
   a) osoby, o której mowa w at. 42 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o odpadach,
   b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
   - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
   - oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach.
   Oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
   - Do wniosku o zezwolenie na:
   1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
   2) przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
   3) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
   4) przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
   posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.
   - operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
   a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
   b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta,
   - postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach,
   - do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów,
   - do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
   - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
   - do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów,
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. Opłata za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów oraz dokonanie czynności urzędowej na wniosek Strony podlega opłacie skarbowej, przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej/decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz na podstawie ust. 43c w części III załącznika do ww. ustawy należy uiścić opłatę w wysokości 616,00 zł.
   2. Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17,00 zł.
   3. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 50% stawki określonej w punkcie 1.
   4. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 100% stawki określonej w punkcie 1, jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B
   (kasa czynna w godzinach 8.00-14.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów mogą być odpowiednio uwzględnione przy wydawaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów     wydaje się po:
   a) uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), jeżeli są wymagane,
   b) zasięgnięciu przez organ wydający decyzję, opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów,
   c) przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów. Kontrola nie jest przeprowadzana gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dot. odzysku poza instalacjami i urządzeniami lub przygotowania do ponownego użycia (z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje organ wydający decyzję),
   d) przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów (z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje organ wydający decyzję).
   Kontrola nie jest przeprowadzana oraz nie jest konieczne wykonanie operatu przeciwpożarowego w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 41 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe

Informacje

Rejestr zmian