Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.

   Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji (z wyłączeniem okresu czasu potrzebnego na przeprowadzenie kontroli i uzyskanie opinii wyrażających stanowiska innych organów). Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Tomasz Skałecki tel. 660 491 800
   Magdalena Drelich tel. 56 621 58 63
   Marta Robaczewska 56 621 58 59
   Edyta Kozłowska tel. 56 621 58 76 lub 602 511 196
   Magdalena Gołębiewska tel. 56 621 58 02
   Brygida Sławińska-Śliwa tel. 56 621 58 02
   Katarzyna Figiel-Stolcman tel. 56 621 59 49
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Gospodarki Odpadami
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zawierający:
   - numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
   - wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
   - oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
   - wskazanie:
   a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
   b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
   c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   - szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
   - przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
   - oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
   - opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
   - opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
   - proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach,
   - zaświadczenie o niekaralności:
   a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
   b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
   – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);
   - zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277),
   - oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 ustawy o odpadach, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;
   - oświadczenie, że w stosunku do:
   a) osoby, o której mowa w at. 42 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o odpadach,
   b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
   - w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
   - oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł,
   Oświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy o odpadach, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
   - Do wniosku o zezwolenie na:
   1) zbieranie odpadów niebezpiecznych,
   2) zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
   posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach.
   - operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669),
   - postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach,
   - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko),
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty 1. Opłata za wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz dokonanie czynności urzędowej na wniosek Strony podlega opłacie skarbowej, przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej/decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy oraz na podstawie ust. 43c lit. a w części III załącznika do ww. ustawy należy uiścić opłatę w wysokości 616,00 zł.
   2. Opłata od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – 17,00 zł.
   3. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 50% stawki określonej w punkcie 1.
   4. Opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 100% stawki określonej w punkcie 1, jeżeli treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności.

   Urząd Miasta Torunia
   Bank Millenium
   Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia
   ul. Grudziądzka 126 B (kasa czynna w godzinach 8.00-14.00)
  • Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów mogą być odpowiednio uwzględnione przy wydawaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

   Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów  wydaje się po:
   a) zasięgnięciu przez organ wydający decyzję, opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów,
   b) przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów (z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje organ wydający decyzję),
   c) przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów (z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli występuje organ wydający decyzję).
   Kontrola nie jest przeprowadzana oraz nie jest konieczne wykonanie operatu przeciwpożarowego w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 41 ust. 1 i ust. 3, art. 42 ust. 1, 3a-4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
   2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian