Wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki Tucholskiego Parku Krajobrazowego wraz z ewentualnym wyłączeniem wybranych obszarów z granic przedmiotowego parku krajobrazowego lub wskazanie obszarów, które nie podlegają zastosowaniu niektórych zakazów określonych w art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Z uwagi na uzupełnienie zapytania ofertowego o załącznik nr 5 – formularz oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 kwietnia godz. 14. Pozostała treść pozostaje bez zmian.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian