Wyniki otwartego konkursu ofert 2/2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 12/384/16 z dnia 23 marca 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Zgodnie  z zapisem zawartym w regulaminie otwartego konkursu ofert  nr 2/2016  –  do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

Oferent, któremu przyznano dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:

  • Odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Sportu i Turystyki,
  • Złożyć w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania wraz z oświadczeniem o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym KRS-u lub innego dokumentu rejestrowego. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu nr 2/2015.
  • Michał Rutkowski – tel. 883 353 688

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian