Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-03-28 06:21:21 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 19/CP/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN (15 kV) oraz słupa SN na dz. nr: 3354, 3355/2, 3356, 3373, obręb Brodnica-Miasto przy ul. Lidzbarskiej w Brodnicy. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
2 2020-03-28 06:16:30 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 11/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku parterowego (kontenera technicznego) wraz z urządzeniami i instalacjami, służącego bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi GSMR („ORD353-137510-XXX-01”), na linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Miasto – Toruń Wschód na dz. nr: 108, 112, 123, 125, obręb 0018 w Toruniu. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
3 2020-03-28 06:12:22 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 10/TZ/2020 w dniu 26 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż zbiornika tlenu o pojemności do 11000 litrów, dla zadania pn.: „Budowa kompleksu Polikliniki na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy” na dz. nr 3/4, obręb 0120 Miasto Bydgoszcz. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks… Szczegóły
4 2020-03-27 12:05:49 interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie udzielenia pomocy Regionalnemu Szpitalowi im. W. Biegańskiego w Grudziądzu w związku z przekształceniem placówki w jednoimienny szpital zakaźny i zwiększeniem zakresu jego oddziaływania na całe województwo – KS-S.0003.6.2020 interpelacje i zapytania radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
5 2020-03-27 10:24:54 Karta informacyjna 183/2020 Szczegóły
6 2020-03-27 10:21:40 Karta informacyjna 181/2020 Szczegóły
7 2020-03-27 09:34:19 Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2019 r. Szczegóły
8 2020-03-27 09:27:16 Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2019 r. Szczegóły
9 2020-03-27 09:20:01 Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu Szczegóły
10 2020-03-27 08:29:00 Oferta z dnia 22 marca 2020 r. złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta z dnia 22 marca 2020 r. (data wpływu: 24.03.2020 r.) złożona na… Szczegóły
11 2020-03-26 14:51:00 Oferta na zadanie: Nowe bilbordy Galerii Rusz – jedynej otwartej galerii sztuki w regionie Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki,… Szczegóły
12 2020-03-26 14:19:32 Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 11/415/20 z dnia 25 marca 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020… Szczegóły
13 2020-03-26 14:08:43 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 20/2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 5/199/20 z dnia 12 lutego 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020… Szczegóły
14 2020-03-26 10:40:26 uchwała Nr 10/390/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
15 2020-03-26 10:35:52 uchwała Nr 10/389/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
16 2020-03-26 10:31:54 uchwała Nr 10/388/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanego wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” LGD: 1/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-304/19) Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
17 2020-03-26 10:25:45 uchwała Nr 10/387/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
18 2020-03-26 10:21:22 uchwała Nr 10/386/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu dla dziennikarzy i blogerów pod nazwą „Lubię tu być… na zielonym!” Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
19 2020-03-26 10:14:35 uchwała Nr 10/385/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły
20 2020-03-26 10:10:22 uchwała Nr 10/384/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji Szczegóły