Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-17 15:30:23 Karta informacyjna 280/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
2 2021-05-17 15:25:05 Karta informacyjna 281/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa Szczegóły
3 2021-05-17 15:18:48 Karta informacyjna 283/2021. Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa Szczegóły
4 2021-05-17 14:44:37 porządek obrad XXXII sesji Sejmiku WK-P – 24 maja 2021 r.- sesja w trybie zdalnym Porządek obrad XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 maja 2021 r. Otwarcie sesji – początek godz. 10.30, w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215) w Urzędzie Marszałkowskim w… Szczegóły
5 2021-05-17 11:06:35 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 30,… Szczegóły
6 2021-05-17 10:42:19 Karta informacyjna 292/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
7 2021-05-17 10:39:26 Karta informacyjna 290/2021. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 76/2, 95, 80/3, 99, 101, obręb 2, przy ul. Grunwaldzkiej 33/35 w Toruniu. Szczegóły
8 2021-05-17 10:36:58 Karta informacyjna 289/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew. Szczegóły
9 2021-05-14 13:13:28 Konsultacje rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 12 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2030 r. Wnioski o dopuszczenie do konsultacji rynkowych można składać: 1) na adres e-mail:  Szczegóły
10 2021-05-14 12:27:24 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2021 Uchwałą Nr 18/693/21 z dnia 13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje… Szczegóły
11 2021-05-14 12:26:34 Karta informacyjna 285/2021. Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 stycznia 2014 r., znak: ŚG-I.7241.37.2013/MB, zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jackowo, gm. Czernikowo, dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo. Szczegóły
12 2021-05-14 12:22:39 Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich 2020/2021 Umowa z ARRIVA RP sp. z o.o. UMOWA UM_TR.8060.1.002.2020 zawarta w dniu 11.12.2020 r. Umowa z POLREGIO sp. z o.o. UMOWA UM_TR.8060.1.001.2020 zawarta w dniu 12.12.2020 r. Szczegóły
13 2021-05-14 11:35:01 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 1-15.04.2021 r. Szczegóły
14 2021-05-14 11:34:34 Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Ogłoszenie uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2021 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”… Szczegóły
15 2021-05-14 11:33:50 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 17-31.03.2021 r. Szczegóły
16 2021-05-14 08:42:28 Konsultacje projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 maja 2021 r. Uchwałą Nr 18/682/21 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych  uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023 do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag… Szczegóły
17 2021-05-14 08:15:10 21.05.2021 r. - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii odbędzie się dnia 21 maja 2021 r., o godz. 9.00. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym – zgodnie z art.… Szczegóły
18 2021-05-14 08:10:52 20.05.2021 r. - Komisja Budżetu i Finansów Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się dnia 20 maja 2021 r., o godz. 12.30. Obrady odbywać się będą w trybie zdalnym – zgodnie z art. 15zzx… Szczegóły
19 2021-05-13 14:31:50 WZP.272.16.2021 Usługa wywozu odpadów komunalnych z budynku Urzędu Marszałkowskiego i pomieszczeń najmowanych na potrzeby Urzędu UWAGA! Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Szczegóły
20 2021-05-13 14:25:00 WZP.272.15.2021 Przygotowanie oraz przeprowadzenie serii webinarów (szkoleń on-line) z zakresu dostępności (rozumianej jako dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami) w procesach rewitalizacyjnych UWAGA! Dokumentacja postępowania wraz z załącznikami została udostępniona za pośrednictwem Platformy zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Szczegóły