Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami (ewidencja i sprawozdawczość).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – do pobrania  poniżej.

UWAGA!
Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2020 rok należy sporządzić w ustawowym terminie, czyli do 15 marca 2021 roku, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

UWAGA!
TERMIN składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok został przesunięty do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów prowadzących stacje demontażu pojazdów lub strzępiarki, które składają te sprawozdania w terminie do 11 września 2020 r. zgodnie z art. 237 ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.).

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.), podmioty sporządzają zestawienia, wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i  opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) (www.bdo.mos.gov.pl).

Ewidencja odpadów
W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie (art. 236a. ust. 1)

Wzory dokumentów ewidencji papierowej zostały określone w załącznikach od nr 5a do nr 5g ww. ustawy o odpadach – do pobrania poniżej.

Podmioty, które nadal nie uzyskały wpisu do rejestru BDO mogą w 2020 r. prowadzić ewidencję odpadów w formie papierowej, zgodnie z art. 236a, pozostawiając jednocześnie na dokumentach ewidencyjnych puste pole z numerem rejestrowym.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.
Posiadacz odpadów – wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy).
Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), każdy, kto przeprowadza wstępna obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy).

Ewidencję odpadów należy prowadzić przy użyciu następujących dokumentów:
– karty ewidencji odpadów, prowadzone dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;
– karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
– karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
– karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
– karty przekazania odpadu.

Obowiązujące od 1 maja 2019 r. wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów znajdują się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819) – do pobrania poniżej.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1. wytwórców:
– odpadów komunalnych;
– odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
3. podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu.

Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 314) – do pobrania poniżej.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym również zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych).

UWAGA!
Zgodnie z art. 237a. 1. podmioty, o których mowa w art. 73 i 75, obowiązane do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) sporządzają i składają je, za rok 2015 i za rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 237aa. 1. podmioty, o których mowa w art. 73 i 75, obowiązane do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe.

Kody i rodzaje odpadów, którymi należy posługiwać się prowadząc ewidencję odpadów oraz sporządzając zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów znajdują się w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) – do pobrania poniżej.

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać na podstawie prowadzonej przez cały rok ewidencji odpadów.

Rejestr oraz Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO) tworzy się najpóźniej  do dnia 24 stycznia 2018 roku (zgodnie z art. 234 ust. 1 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o odpadach).

Minister Środowiska ogłosi w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” informację o dacie utworzenia BDO, w tym rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami (zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy o odpadach).

Sankcje:
Kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych o odpadach marszałkowi województwa lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (dotyczy sprawozdań za 2015 rok i kolejnych).
Do złożonych zbiorczych zestawień danych stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł którą, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Wzory sprawozdań:
2013 r. – 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1674) – do pobrania poniżej.

Przykład wypełnienia zbiorczego zestawienia danych o odpadach dla wytwarzających odpady – do pobrania poniżej.

Sporządzając sprawozdanie należy wypełnić tylko te działy, które Państwa dotyczą.

W ewidencji odpadów oraz w zbiorczych zestawieniach danych o odpadach obowiązującą jednostką jest Mg, czyli tona.

Przelicznik jednostek:
1 Mg = 1 tona = 1000 kg
0,001 Mg = 1 kg
0,010 Mg = 10 kg
0,1000 Mg = 100 kg

Zbiorcze zestawienie danych, o którym mowa powyżej, wytwórca lub posiadacz odpadów zobowiązany jest przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian