Wytwarzanie, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie, eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa opakowań – OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3 (sprawozdawczość).

UWAGA!
Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania (z wyłączeniem sprawozdania dotyczącego opłaty depozytowej) składane są wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dotyczy sprawozdań za lata 2019 i nast.).

Przedsiębiorca wprowadzający opakowania, eksportujący opakowania, eksportujący produkty w opakowaniach, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, sporządzić i przedłożyć marszałkowi województwa roczne sprawozdanie na zasadach określonych w ustawie o odpadach.

UWAGA!
Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań za 2018 r. (wcześniej OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3) należy złożyć na nowym wzorze formularza – do pobrania poniżej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 zmiany do ustawy o odpadach podmioty, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, sporządzają i składają je, za 2017 rok, stosując dotychczasowe wzory sprawozdań. 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – do pobrania poniżej.

Wzory sprawozdań:

2018 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2526) – do pobrania poniżej.

2015 r. – 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U z 2016 r. poz. 182) – do pobrania poniżej.

2013 r. – 2014 r.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. Nr 4 poz. 30) – do pobrania poniżej.

Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (OPAK 1, OPAK 2, OPAK 3) należy przedłożyć marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

 

Sankcje:
Kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań marszałkowi województwa lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (dotyczy sprawozdań za 2015 rok i kolejnych).
Do złożonych rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł którą, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian