Zapytanie ofertowe z dnia 24.10.2016 r.

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi obejmującej przygotowanie i realizację 2 jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania (LGD) działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz 2016 r. poz 831 i 996) oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Adam Zaguła a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl tel. 571 293 035.

1.    Nazwa Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73,  87-100 Toruń.

2.    Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest  organizacja i przeprowadzenie 2 jednodniowych szkoleń dla Rad Decyzyjnych LGD z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD.

3.    Warunki udziału Wykonawcy: Wykonawca, który ubiega się o wykonanie usługi powinien zaakceptować wszystkie warunki wykonania zamówienia oraz wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji działań wynikających z zapytania ofertowego.

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie 2 jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej w celu podniesienia kompetencji pracowników LGD, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Prezentacja zagadnień powinna zostać wzbogacona o praktyczne przykłady i rozwiązania rzeczywistych problemów. Dzięki udziałowi w szkoleniach przedstawiciele Rad Decyzyjnych LGD zdobędą wiedzę dotyczącą warunków i trybu przyznawania pomocy, procedur finansowania oraz kwalifikowalności wydatków funduszy unijnych w ramach których współfinansowane są Lokalne Strategie Rozwoju w perspektywie unijnej 2014-2020. W związku z realizacją szkolenia z zakresu animacji społeczności lokalnej,  pracownicy LGD uzyskają wiedzę dotyczącą animacji lokalnej i doskonalenia metod pracy w procesie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie:

Sala szkoleniowa:
a.    Usytuowana w centrum miasta z łatwym dostępem dojazdu zarówno komunikacją publiczną, jak również prywatnym środkiem transportu,
b.    Dostosowana do liczby uczestników (w przypadku szkolenia dla Rad Decyzyjnych LGD – 2 grupy po 70 osób każda grupa, a w przypadku szkolenia dla pracowników LGD –
1 grupa po 60 osób, łącznie w szkoleniach weźmie udział 200 osób),
c.    Wyposażona w:
    krzesła z miękkimi siedziskami, ustawione w układzie zapewniającym swobodny widok na ekran oraz salę,
    klimatyzację,
    dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego,
    zainstalowany sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran,
    nagłośnienie,
    co najmniej dwa mikrofony: 2 bezprzewodowe,
    laptop kompatybilny z rzutnikiem umożliwiający odtwarzanie prezentacji, a także plików filmowych.

Wykonawca zapewni oznakowanie sal według wskazań Zamawiającego. Logotypy dostarczy Zamawiający.

Catering:
a)    serwis kawowy:
    świeżo parzona, gorąca kawa (dostępna bez ograniczeń),
    herbata (dostępna bez ograniczeń),
    dodatki do napojów ciepłych: mleko w dzbankach, cukier, cytryna,
    woda mineralna butelkowana (do wyboru gazowana i niegazowana, przy czym ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż wody gazowanej,
o pojemności 0,5 l),
    ciastka (3 rodzaje do wyboru po 100 g na osobę z każdego rodzaju),
    słone przekąski (3 rodzaje po 30 g na osobę z każdego rodzaju),
    owoce  (3 rodzaje, po 100 g na osobę z każdego rodzaju).

b)   obiad:
    zupa – 250 g na osobę,
    II danie – mięso (1 szt., ok.150 g), ziemniaki (100g), surówka (2 rodzaje),
    napoje ciepłe (kawa, herbata – bez ograniczeń) oraz zimne (1 woda gazowana
i  2 wody niegazowane na osobę) – tak jak przy serwisie kawowym.

Serwis kawowy podany będzie jako bufet szwedzki dla całej grupy, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu z miejscami siedzącymi i stolikami. Wykonawca musi również zapewnić dogodne miejsce do spożycia obiadu przez uczestników szkolenia, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi normami.
Wykonawca będzie odpowiedzialny w całości za serwis cateringowy w ramach kompleksowej obsługi dla uczestników szkolenia (tj. przygotowanie, obsługę uzupełniającą ewentualne braki napojów zimnych i  ciepłych, zapewnienie serwisu kawowego, sprzątanie itd.).

Szkolenia:

I. Szkolenie dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020.

Cel szkolenia:
Celem zamawianej usługi jest podniesienie wiedzy przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
    W dwóch jednodniowych szkoleniach weźmie udział max. 140 osób.
    2 jednodniowe szkolenia po 8 godzin dydaktycznych (w każdym ze szkoleń weźmie udział maksymalnie 70 osób).
    Szkolenia odbędą się w zaproponowane przez Wykonawcę dni powszednie
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

    Szkolenie podzielone będzie na 2 moduły:
a) wykład
b) ćwiczenia – case study
(łącznie 8 godz.)

W każdym module powinny zostać wykorzystane następujące metody:

    wykład (część teoretyczna) – Wykonawca powinien przedstawić gruntowną wiedzę nt.:
– polityki spójności od 2013 roku – informacje ogólne,
– krajowych uwarunkowań okresu programowania 2014-2020,
– polityki horyzontalnej UE,
– wytycznych obowiązujących – istotnych dla LGD dot. m.in.  kwalifikowalności wydatków oraz realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa),
– uwarunkowań realizacji PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych, warunków i trybu przyznawania pomocy, procedur finansowania oraz kwalifikowalności wydatków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,
b) część praktyczna (ćwiczenia)
– case study – np. analiza przykładowych kryteriów oceny.
c) test wiedzy  – Wykonawca powinien przygotować test wiedzy dla uczestników szkolenia i przeprowadzić go przed i po części teoretycznej oraz praktycznej szkolenia. Test wiedzy będzie składał się z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Test jest weryfikacją wiedzy uczestników i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia.
Dodatkowo po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną, dostarczoną przez Zamawiającego.
Zestawy szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet materiałów. Materiały muszą być gotowe co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W skład zestawu wchodzą materiały:
a)    edukacyjne – zawierające informacje z zakresu objętego szkoleniem (np. wydruk prezentacji multimedialnej, spis najważniejszych aktów prawnych itp.). Materiały powinny zostać  ologowane – logotypy dostarczy Zamawiający.
b)    pomocnicze – notatnik oraz długopis.

Termin, miejsce i czas szkolenia:
Termin szkoleń: do 30 listopada 2016 roku.
Miejsce szkolenia: Toruń i Bydgoszcz
Czas szkolenia:  łącznie 16 godz. –  2 spotkania po 8 godzin dydaktycznych
Szkolenie odbędzie się w terminie do 30 listopada 2016 r. zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę w ofercie i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.

Wymagania wobec Wykonawcy:
•    Opracowanie programu i materiałów na szkolenie.
•    Realizacja szkolenia z zastosowaniem metod powszechnie akceptowanych oraz testu wiedzy.
•    Zapewnienie sali szkoleniowej w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
•    Zapewnienie cateringu w czasie trwania szkolenia.
•    Trener posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z tematyki funduszy europejskich.
•    Ankieta ewaluacyjna – Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi
z uczestnikami szkolenia ankietę ewaluacyjną, której wzór dostarczy Zamawiający.
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (minimum
3 szkolenia).

Program szkolenia:
Główne zagadnienia, problematykę itd. jakie powinny zostać omówione podczas szkolenia dostarcza Zamawiający (proponowany przez zamawiającego zakres szkolenia stanowi zał.  do niniejszego zapytania).
Ostateczny program powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Zamawiającego.
Sposób przeprowadzenia szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę, musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

W czasie trwania szkolenia przypadają minimum 2 przerwy po 15 minut. Dodatkowo jedna 30 minutowa przerwa na obiad. Żadna z ww. przerw nie jest wliczana do czasu przeprowadzenia szkolenia.
II. Szkolenie z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD.
Cel szkolenia:
Celem zamawianej usługi jest podniesienie wiedzy pracowników LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu animacji lokalnej.

Uzasadnienie realizacji szkolenia:
Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego animacji lokalnej i doskonalenie metod pracy socjalnej na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie świadomości osób odpowiedzialnych za właściwy rozwój społeczny ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
– Animacja społeczna, a partnerstwo lokalne,
– Diagnoza społeczności lokalnej,
– Rola animatora predyspozycje , zadania, wyzwania i trudności,
– Aktywizacja środowiska,
– Pozyskanie i praca z wolontariuszem,
– Sposoby organizowania środowiska lokalnego – dobre praktyki,
– Autorski pomysł na aktywizację wybranego środowiska lokalnego.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do pracowników LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie maksymalnie 60 osób.
Forma szkolenia:
Wykonawca zrealizuje  jednodniowe szkolenie w Toruniu w okresie do 30 listopada 2016 roku.
Zamawiający oczekuje przedstawienia planu realizacji szkolenia przy założeniu, że grupą docelową będą pracownicy LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zaakceptuje sposób zapisów na szkolenie, który przedłoży Wykonawca. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników LGD, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu animacji lokalnej.
Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie:

Szkolenie:

    W szkoleniu weźmie udział max. 60 osób.
    Jednodniowe szkolenie  8 godzin dydaktycznych.
    Szkolenie odbędzie się w zaproponowany przez Wykonawcę dzień powszedni
w uzgodnieniu z zamawiającym.

Wykład (część teoretyczna) – Wykonawca powinien przedstawić gruntowną wiedzę nt.:

    Diagnozy społeczności lokalnej,
    Animacji społecznej i aktywizacji środowiska,
    Roli animatora społeczności lokalnej z uwzględnieniem jego zadań, predyspozycji, wyzwań i trudności związanych ze specyfiką pracy,
    Sposobów organizowania środowiska lokalnego  z uwzględnieniem dobrych praktyk,
    Sposobów i metod pracy z wolontariuszem,
Test wiedzy – Wykonawca powinien przygotować test wiedzy dla uczestników szkolenia i przeprowadzić go przed i po jego zakończeniu. Test wiedzy będzie składał się z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Test jest weryfikacją wiedzy uczestników i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia.
Dodatkowo po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną, dostarczoną przez Zamawiającego.
Zestawy szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet materiałów. Materiały muszą być gotowe co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W skład zestawu wchodzą materiały
a) edukacyjne – zawierające informacje z zakresu objętego szkoleniem (np. wydruk prezentacji multimedialnej, spis najważniejszych aktów prawnych itp.). Materiały powinny zostać  ologowane – logotypy dostarczy Zamawiający.
b) pomocnicze – notatnik oraz długopis.
Termin, miejsce i czas szkolenia:
Termin szkoleń: do 30 listopada 2016 roku.
Miejsce szkolenia: Toruń
Czas szkolenia:  łącznie 8 godz. –  1 spotkanie  8 godzin dydaktycznych
Szkolenie odbędzie się w terminie do 30 listopada 2016 roku.
Wymagania wobec Wykonawcy:
•    Opracowanie programu i materiałów na szkolenie.
•    Realizacja szkolenia z zastosowaniem metod powszechnie akceptowanych i przeprowadzenie testu wiedzy.
•    Zapewnienie sali szkoleniowej w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
•    Zapewnienie cateringu w czasie trwania szkolenia,
•    Trener posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z tematyki animacji lokalnej.
•    Ankieta ewaluacyjna – Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi
z uczestnikami szkolenia ankietę ewaluacyjną, której wzór dostarczy Zamawiający.
•    Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (minimum
3 szkolenia).

Program szkolenia:
Główne zagadnienia, problematykę itd. jakie powinny zostać omówione podczas szkolenia dostarcza Zamawiający (proponowany przez Zamawiającego zakres szkolenia stanowi zał.  do niniejszego zapytania).
Ostateczny program powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Zamawiającego. Sposób przeprowadzenia szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę, musi zostać zatwierdzony przez Zleceniodawcę.

Kryteria oceny do zamówienia ofertowego na wykonanie usługi oferty obejmującej przygotowanie i realizację 2 jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej dla pracowników Lokalnych Grup Działania.

Kryteria oceny oferty: Podczas oceny Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
– 70% cena
– 30% doświadczenie trenera/trenerów i zaproponowany przez wykonawcę program szkolenia oraz materiały edukacyjne
Sposób obliczania kryteriów:
1.    Cena:
Cena brutto oferty najtańszej
————————————– x 100 x 70 % (waga kryterium)
Cena brutto oferty badanej

2.    Doświadczenie trenera w zakresie szkoleń dot. funduszy europejskich – w tym EFS, EFRR lub EFFROW (max. 10 pkt) :
    1- 5 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 3 pkt
    Od 6-10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 6 pkt
    Powyżej 10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt

Doświadczenie trenera w zakresie szkoleń dot. animacji lokalnej (max. 10 pkt.)
    1- 5 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 3 pkt
    Od 6-10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 6 pkt
    Powyżej 10 szkoleń w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt

3.      Zaproponowany przez wykonawcę program szkoleń oraz materiały edukacyjne (max. 10 pkt):
    Wykład rozszerzony o informacje dotyczące zmian w przepisach dot. funduszy europejskich oraz zaproponowanie innowacyjnych metod mających na celu zwiększenie aktywności społecznej – 5 pkt
    Zaproponowane przez wykonawcę dodatkowe materiały edukacyjne
– 5 pkt

Kryteria w pkt. 2 i 3 sumują się do max. 30 pkt.

Miejsce, termin złożenia ofert, forma :
A.    Oferta powinna być złożona w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od ukazania się ogłoszenia o naborze ofert, ale najpóźniej do dnia 31.10.2016 r. do godz. 15:30
z powołaniem się na tytuł przedmiotu zamówienia:
1)    Osobiście: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń.
2)    Przesłana na adres: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń.
3)    Za pośrednictwem poczty elektronicznej email: a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl
B.    W przypadku ofert nadesłanych drogą pocztową za datę wpływu uznaje się datę doręczenia przesyłki do Zamawiającego.
C.    Oferta  powinna zostać opisana „Oferta dot. szkolenia z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz animacji lokalnej”.

Wymagane dokumenty:
Przedstawiona przez Wykonawcę oferta powinna zawierać:
a.    Nazwę i adres oferenta,
b.    Dane kontaktowe osoby reprezentującej firmę;
c.    Specyfikację kosztów, zgodnie z zał. nr 1 do zapytania ofertowego
d.    Propozycję programu szkolenia,
e.    Dokumenty potwierdzające doświadczenie oraz kwalifikacje Wykonawcy oraz trenera.

Osoba do kontaktu: Wszelkich informacji dot. zapytania ofertowego  udziela Adam Zaguła, a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl, Tel. 571 293 035.
Określenie warunków zmiany umowy:
Wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Informacja na temat zakresu wykluczenia:
Oferent składając ofertę tym samym oświadcza, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez to powiązanie rozumie się wzajemne powiązanie między Wykonawcą a Zamawiającym polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadania co najmniej 10% jego udziałów lub akcji,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informacje dodatkowe:  Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana mailowo oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl/.
1)     Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy bez podawania przyczyny.
2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji terminów szkoleń oraz zmiany terminów realizacji.
3)    Zamawiający zastrzega, iż ostateczny harmonogram przedmiotu zamówienia zostanie ustalony bezpośrednio z wybranym Wykonawcą.
4)    Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników, a tym samym ilości osób korzystających z poczęstunku. O ostatecznej liczbie osób korzystających z poszczególnych usług Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
5)    W przypadku zmniejszenia liczby uczestników Zamawiający zapłaci za rzeczywistą liczbę uczestników pomnożoną przez cenę jednostkową brutto na uczestnika.
6)    Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację wyżej wymienionego zadania.
7)    W przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8)    Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne jednorazowo za realizację szkoleń  na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do Urzędu Marszałkowskiego oraz po dostarczeniu  do Zamawiającego raportu z wykonania zadania, dokumentacji fotograficznej, list obecności z przeprowadzonych szkoleń oraz raportu z przeprowadzonych konsultacji.
Lista załączników:
•    Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
•    Załącznik nr 2 –  proponowane plany szkoleń

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Nazwa Wykonawcy ……………………………..
Lp.    Przedmiot wyceny    Liczba/nakład    Cena jednostkowa netto    Wartość netto
Realizacja szkolenia z zakresu funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020
1.    Przygotowanie i realizacja szkolenia
2    Przygotowanie i wydruk zestawów szkoleniowych
3    Zapewnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz zaplecza technicznego
4    Catering (serwis kawowy + obiad)
Realizacja szkolenia z zakresu animacji lokalnej
1.    Przygotowanie i realizacja szkolenia
2.    Przygotowanie i wydruk zestawów szkoleniowych
3.    Zapewnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz zaplecza technicznego
4.    Catering (serwis kawowy + obiad)
Wartość netto RAZEM
Stawka VAT
Wartość brutto RAZEM

data i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Proponowane plany szkoleń z zakresu funduszy europejskich oraz animacji lokalnej

I. Szkolenie dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020
1.    Zasady polityki spójności, w tym polityk horyzontalnych UE,
2.    Krajowe uwarunkowania okresu programowania 2014-2020,
3.    Omówienie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2016 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
4.    Uwarunkowania realizacji PROW 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań prawnych , warunków i trybu przyznawania pomocy, procedur finansowania oraz kwalifikowalności wydatków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020,

II. Szkolenie z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD.
1.    Animacja społeczna jako metoda pracy.
-definicja animacji,
-animacja jako proces-etapy animacji lokalnej,
-organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej,
– animacja społeczna, a partnerstwo lokalne.
2.    Diagnoza społeczności lokalnej:
-rozpoznanie, diagnoza potrzeb, braków i zagrożeń danego środowiska,
-narzędzia do badania społeczności lokalnej.
3.    Rola animatora predyspozycje , zadania, wyzwania i trudności.
4.    Aktywizacja środowiska.
5.    Pozyskanie i praca z wolontariuszem.
6.    Sposoby organizowania środowiska lokalnego – dobre praktyki.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian