Zapytanie w procesie rozeznania rynku na realizację usługi obejmującej przygotowanie i realizację 2 jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 oraz jednodniowego szkolenia z zakresu animacji lokalnej dla pracowników Lokalnych Grup Działania.

Nazwa Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń.

 1. Szkolenie dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020.

 

Cel szkolenia:

Celem zamawianej usługi jest podniesienie wiedzy członków Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania (dalej LGD), działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020.

Uzasadnienie realizacji szkolenia:

Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zasad wydatkowania funduszy europejskich na lata 2014-2020, w celu podniesienia wiedzy przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania (dalej LGD), działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W ramach dwóch 1-dniowych szkoleń Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie m.in:

 • zasad polityki spójności, w tym polityk horyzontalnych UE,
 • krajowych uwarunkowań nowego okresu programowania,
 • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznych
  w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
 • uwarunkowań realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie maksymalnie 140 osób, po 70 osób w grupie danego dnia.

Forma szkolenia:
Wykonawca zrealizuje 2 jednodniowe szkolenia w Toruniu, w okresie
do 30 listopada 2016 roku.

Zamawiający oczekuje przedstawienia planu realizacji szkolenia przy założeniu, że grupą docelową będą przedstawiciele Rad Decyzyjnych LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zaakceptuje sposób rekrutacji na szkolenie, który przedłoży Wykonawca. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem funduszy europejskich. Rezultatem powinno być podniesienie wiedzy uczestników na temat kwestii związanych
z możliwością wykorzystania funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Członkowie Rad dokonują oceny wniosków o dofinansowanie w ramach instrumentu RLKS.

Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie:

Sala szkoleniowa:

 • Usytuowana w centrum miast z łatwym dostępem dojazdu zarówno komunikacją publiczną jak również prywatnym środkiem transportu,
 • Dostosowana do liczby uczestników (1 grupa – 70 osób),
 • Wyposażona w:

– krzesła z miękkimi siedziskami, ustawione w układzie zapewniającym swobodny widok na ekran oraz salę,

– klimatyzację,

– dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia  sztucznego,

– zainstalowany sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran,

– nagłośnienie,

– co najmniej dwa mikrofony: 2 bezprzewodowe,

– laptop kompatybilny z rzutnikiem umożliwiający odtwarzanie prezentacji,
a także plików filmowych.

Wykonawca zapewni oznakowanie sal według wskazań Zamawiającego. Logotypy dostarczy Zamawiający.

 • Catering:
 1. a) serwis kawowy:
 • świeżo parzona, gorąca kawa (dostępna bez ograniczeń),
 • herbata (dostępna bez ograniczeń),
 • dodatki do napojów ciepłych: mleko w dzbankach, cukier, cytryna,
 • woda mineralna butelkowana (do wyboru gazowana i niegazowana, przy czym ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż wody gazowanej,
  o pojemności 0,5 l),
 • ciastka (3 rodzaje do wyboru po 100 g na osobę z każdego rodzaju),
 • słone przekąski (3 rodzaje),
 • owoce – różne rodzaje,
 1. b) obiad:
 • zupa – 250 g na osobę,
 • II danie – mięso (1 szt., ok.150 g), ziemniaki (100g), surówka (2 rodzaje)
 • napoje ciepłe (kawa, herbata – bez ograniczeń) oraz zimne (woda gazowana
  i niegazowana) – tak jak przy serwisie kawowym.

Serwis kawowy podany będzie jako bufet szwedzki dla całej grupy, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu z miejscami siedzącymi i stolikami. Wykonawca musi również zapewnić dogodne miejsce do spożycia obiadu przez uczestników szkolenia, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi normami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny w całości za serwis cateringowy w ramach kompleksowej obsługi dla uczestników szkolenia (tj. przygotowanie, obsługę uzupełniającą ewentualne braki napoi zimnych i  ciepłych, zapewnienie serwisu kawowego, sprzątanie itd.).

Szkolenie:

 • W dwóch jednodniowych szkoleniach weźmie udział max. 140 osób.
 • 2 jednodniowe szkolenia po 8 godzin (w każdym ze szkoleń weźmie udział maksymalnie 70 osób).
 • Szkolenia odbędą się w zaproponowane przez Wykonawcę dni powszednie
  w uzgodnieniu z zamawiającym.
 • Szkolenie podzielone będzie na 2 moduły:
 1. a) wykład
 2. b) ćwiczenia – case study

(łącznie 8 godz.)

W każdym module powinny zostać wykorzystane następujące metody:

 

 1. wykład (część teoretyczna) – Wykonawca powinien przedstawić gruntowną wiedzę nt.:
  – polityka spójności od 2013 roku – informacje ogólne,
  – krajowe uwarunkowania okresu programowania 2014-2020,

–  polityki horyzontalne UE,
– omówienie wytycznych obowiązujących – istotnych dla LGD, kwalifikowalność wydatków),

– W ramach uwarunkowań realizacji PROW z uwzględnieniem procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów,
b) część praktyczna (ćwiczenia)

– case study – np. ocena przykładowych kryteriów oceny.

 1. c) test wiedzy (po przeprowadzeniu obydwu modułów) – Wykonawca powinien przygotować test wiedzy dla uczestników szkolenia i przeprowadzić go po jego części teoretycznej oraz praktycznej. Test wiedzy będzie składał się z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Test jest weryfikacją wiedzy uczestników i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia.

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną, dostarczoną przez Zamawiającego.

Zestawy szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet materiałów. Materiały muszą być gotowe co najmniej 0,5 h przed rozpoczęciem szkolenia.
W skład zestawu wchodzą materiały:

 1. edukacyjne – zawierające informacje z zakresu objętego szkoleniem (np. wydruk prezentacji multimedialnej, spis najważniejszych aktów prawnych itp.). Materiały powinny zostać ologowane – logotypy dostarczy Zamawiający.
 2. pomocnicze – notatnik oraz długopis.

Termin, miejsce i czas szkolenia:

Termin szkoleń: do 30 listopada 2016 roku.

 

Miejsce szkolenia: Toruń

 

Czas szkolenia:  łącznie 16 godz. –  2 spotkania po 8 godzin

Szkolenie odbędzie się w terminie do 30 listopada 2016 r. zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę w ofercie i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 • Opracowanie programu i materiałów na szkolenie.
 • Realizacja szkolenia z zastosowaniem metod powszechnie akceptowanych.
 • Zapewnienie sali szkoleniowej w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
 • Zapewnienie cateringu w czasie trwania szkolenia.
 • Trener posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z tematyki funduszy europejskich.
 • Ankieta ewaluacyjna – Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi
  z uczestnikami szkolenia ankietę ewaluacyjną, której wzór dostarczy Zamawiający.
 • Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (minimum
  3 szkolenia).

Program szkolenia:

Główne zagadnienia, problematykę itd. jakie powinny zostać omówione podczas szkolenia dostarcza Zamawiający (proponowany przez zamawiającego zakres szkolenia stanowi zał.  do niniejszego zapytania).

Ostateczny program powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Zamawiającego.

Sposób przeprowadzenia szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę, musi zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

W czasie trwania szkolenia przypadają minimum 2 przerwy po 15 minut. Dodatkowo jedna 30 minutowa przerwa na obiad. Żadna z ww. przerw nie jest wliczana do czasu przeprowadzenia warsztatów.

 1. Szkolenie z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD.

Cel szkolenia:

Celem zamawianej usługi jest podniesienie wiedzy pracowników LGD, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu animacji lokalnej.

Uzasadnienie realizacji szkolenia:

Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie szkolenia dotyczącego animacji lokalnej i doskonalenie metod pracy socjalnej na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie świadomości osób odpowiedzialnych za właściwy rozwój społeczny ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

– Animacja społeczna, a partnerstwo lokalne,

– Diagnoza społeczności lokalnej,

– Rola animatora predyspozycje , zadania, wyzwania i trudności,

– Aktywizacja środowiska,

– Pozyskanie i praca z wolontariuszem,

–  Sposoby organizowania środowiska lokalnego – dobre praktyki,

–  Autorski pomysł na aktywizację wybranego środowiska lokalnego.
Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie maksymalnie 60 osób.

Forma szkolenia:
Wykonawca zrealizuje  jednodniowe szkolenie w Bydgoszczy w okresie do 30 listopada 2016 roku.

Zamawiający oczekuje przedstawienia planu realizacji szkolenia przy założeniu, że grupą docelową będą pracownicy LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zaakceptuje sposób zapisów na szkolenie, który przedłoży Wykonawca. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników Lokalnych Grup Działania, działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu animacji lokalnej.

Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie:

 

 • Sala szkoleniowa:
 • Usytuowana w centrum miast z łatwym dostępem dojazdu zarówno komunikacją publiczną jak również prywatnym środkiem transportu,
 • Dostosowana do liczby uczestników (1 grupa – 60 osób),
 • Wyposażona w:
 • krzesła z miękkimi siedziskami, ustawione w układzie zapewniającym
  swobodny widok na ekran oraz salę,
 • klimatyzację,
 • dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia
  oświetlenia sztucznego,
 • zainstalowany sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran,
 • nagłośnienie,
 • co najmniej dwa mikrofony: 2 bezprzewodowe,
 • laptop kompatybilny z rzutnikiem umożliwiający odtwarzanie prezentacji,
  a także plików filmowych.

Wykonawca zapewni oznakowanie sal według wskazań Zamawiającego. Logotypy dostarczy Zamawiający.

 • Catering:
 1. a) serwis kawowy:
 • świeżo parzona, gorąca kawa (dostępna bez ograniczeń),
 • herbata (dostępna bez ograniczeń),
 • dodatki do napojów ciepłych: mleko w dzbankach, cukier, cytryna,
 • woda mineralna butelkowana (do wyboru gazowana i niegazowana, przy czym ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż wody gazowanej,
  o pojemności 0,5 l),
 • ciastka (3 rodzaje do wyboru po 100 g na osobę z każdego rodzaju),
 • słone przekąski (3 rodzaje),
 • owoce – różne rodzaje.
 1. b) obiad:
 • zupa – 250 g na osobę,
 • II danie – mięso (1 szt., ok.150 g), ziemniaki (100g), surówka (2 rodzaje),
 • napoje ciepłe (kawa, herbata – bez ograniczeń) oraz zimne (woda gazowana
  i niegazowana) – tak jak przy serwisie kawowym.

Serwis kawowy podany będzie jako bufet szwedzki dla całej grupy, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu z miejscami siedzącymi i stolikami. Wykonawca musi również zapewnić dogodne miejsce do spożycia obiadu przez uczestników szkolenia, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi normami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny w całości za serwis cateringowy w ramach kompleksowej obsługi dla uczestników szkolenia (tj. przygotowanie, obsługę uzupełniającą ewentualne braki napoi zimnych i  ciepłych, zapewnienie serwisu kawowego, sprzątanie itd.).

Szkolenie:

 • W szkoleniu weźmie udział max. 60 osób.
 • Jednodniowe szkolenie  8 godzin.
 • Szkolenie odbędzie się w zaproponowany przez Wykonawcę dzień powszedni
  w uzgodnieniu z zamawiającym.

Wykład (część teoretyczna) – Wykonawca powinien przedstawić gruntowną wiedzę nt.:

– Animacja społeczna, a partnerstwo lokalne,

– Diagnoza społeczności lokalnej,

– Rola animatora predyspozycje, zadania, wyzwania i trudności,

– Aktywizacja środowiska,

– Pozyskanie i praca z wolontariuszem,

–  Sposoby organizowania środowiska lokalnego – dobre praktyki,

–  Autorski pomysł na aktywizację wybranego środowiska lokalnego.

Test wiedzy (po przeprowadzeniu obydwu modułów) – Wykonawca powinien przygotować test wiedzy dla uczestników szkolenia i przeprowadzić go po jego zakończeniu. Test wiedzy będzie składał się z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Test jest weryfikacją wiedzy uczestników i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia.

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną, dostarczoną przez Zamawiającego.

Zestawy szkoleniowe – każdy uczestnik szkolenia otrzyma pakiet materiałów. Materiały muszą być gotowe co najmniej 0,5 h przed rozpoczęciem szkolenia.
W skład zestawu wchodzą materiały:

 1. a) edukacyjne – zawierające informacje z zakresu objętego szkoleniem (np. wydruk prezentacji multimedialnej, spis najważniejszych aktów prawnych itp.). Materiały powinny zostać ologowane – logotypy dostarczy Zamawiający.
 2. b) pomocnicze – notatnik oraz długopis.

Termin, miejsce i czas szkolenia:

Termin szkoleń: do 30 listopada 2016 roku.

 

Miejsce szkolenia: Bydgoszcz

 

Czas szkolenia:  łącznie 8 godz. –  1 spotkanie  8 godzin

Szkolenie odbędzie się w terminie do 30 listopada 2016 roku zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę w ofercie i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.

Wymagania wobec Wykonawcy:

 • Opracowanie programu i materiałów na szkolenie.
 • Realizacja szkolenia z zastosowaniem metod powszechnie akceptowanych.
 • Zapewnienie sali szkoleniowej w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
 • Zapewnienie cateringu w czasie trwania szkolenia,
 • Trener posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z tematyki animacji lokalnej.
 • Ankieta ewaluacyjna – Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi
  z uczestnikami szkolenia ankietę ewaluacyjną, której wzór dostarczy Zamawiający.
 • Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (minimum
  3 szkolenia).

Program szkolenia:

Główne zagadnienia, problematykę itd. jakie powinny zostać omówione podczas szkolenia dostarcza Zamawiający (proponowany przez zamawiającego zakres szkolenia stanowi
zał.  do niniejszego zapytania).

Ostateczny program powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Zamawiającego.

Sposób przeprowadzenia szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę, musi zostać zatwierdzony przez Zleceniodawcę.

W czasie trwania szkolenia przypadają minimum 2 przerwy po 15 minut. Dodatkowo jedna 30 minutowa przerwa na obiad. Żadna z ww. przerw nie jest wliczana do czasu przeprowadzenia warsztatów.

Informacja końcowa – szacowanie kosztów usługi:

Zamawiający oczekuje przedstawienia kosztorysu usługi według poniższego wzoru:

Etapy planowanej usługi Szacowany koszt brutto/netto
Szkolenie dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu funduszy europejskich 2014-2020  
1.Opracowanie programu, materiałów edukacyjnych, zapewnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz przeprowadzenie szkolenia
2. Catering (serwis kawowy + obiad)
Szkolenie z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD
1.Opracowanie programu, materiałów edukacyjnych, zapewnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz przeprowadzenie szkolenia
2. Catering (serwis kawowy + obiad)
Suma:

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Adam Zaguła, tel. 571 293 035,
a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Wstępne propozycje należy przesyłać do dnia: 14 października 2016 roku do godz. 12.00.
na adres:  a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.
……………………….
Podpis

Załącznik nr 1
Proponowane zakresy programów Szkoleń:
Fundusze Europejskie
Program szkolenia

 1. Zasady polityki spójności, w tym polityk horyzontalnych UE,
 2. Krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania,
 3. Omówienie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
  28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
 4. Uwarunkowania realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z uwzględnieniem procedur finansowania, kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych związanych z pozyskiwaniem i prawidłową realizacją projektów.

Animacja społeczności lokalnej

Program Szkolenia

 1. Animacja społeczna jako metoda pracy.

-definicja animacji,

-animacja jako proces-etapy animacji lokalnej,

-organizacja społeczności jako metoda pracy socjalnej,

– animacja społeczna, a partnerstwo lokalne.

 1. Diagnoza społeczności lokalnej:

-rozpoznanie, diagnoza potrzeb, braków i zagrożeń danego środowiska,

-narzędzia do badania społeczności lokalnej.

 1. Rola animatora predyspozycje , zadania, wyzwania i trudności.
 1. Aktywizacja środowiska.
 1. Pozyskanie i praca z wolontariuszem.
 1. Sposoby organizowania środowiska lokalnego -dobre praktyki.

 

 

Informacje

Rejestr zmian