Zapytanie w procesie rozeznania rynku na realizację usługi obejmującej szkolenie z zakresu zamówień publicznych dla Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Nazwa Zamawiającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników Lokalnych Grup Działania (dalej LGD), działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu zamówień publicznych w projektach unijnych realizowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Uzasadnienie realizacji szkolenia:

Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu zamówień publicznych w celu podniesienia wiedzy przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (dalej LGD), działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu  zamówień publicznych w projektach unijnych realizowanych w nowej perspektywie finansowej
2014-2020. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami
z zakresu przepisów prawa zamówień publicznych  oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z tym, że LGD realizować będą w nowej perspektywie finansowej zarówno projekty własne, grantowe, jaki i działania związane z funkcjonowaniem biura i animacją lokalnej społeczności. Konieczne jest, aby przedstawiciele LGD zdobyli wiedzę  umożliwiającą przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
w trakcie realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych. Uzyskana wiedza w tym zakresie umożliwi  ponadto prowadzenie doradztwa przez pracowników LGD podmiotom ubiegającym się o pomoc w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania i pozostałe instytucje dysponujące środkami unijnymi.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Forma szkolenia:

Wykonawca zrealizuje  jednodniowe szkolenie w Toruniu w  terminie od 03.10-15.11.2016 roku, w którym udział weźmie 90 osób.

Zamawiający oczekuje przedstawienia planu realizacji szkolenia przy założeniu, że grupą docelową będą przedstawiciele LGD działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zamawiający zaakceptuje sposób zapisów na szkolenie, który przedłoży Wykonawca. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem zamówień publicznych. Rezultatem powinno być podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników na temat kwestii związanych
z przygotowaniem i realizacją zamówień publicznych.

Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie:

 • Sala szkoleniowa:
 1. usytuowana w centrum miast z łatwym dostępem dojazdu zarówno komunikacją publiczną jak również prywatnym środkiem transportu,
 2. dostosowana do liczby uczestników (1 grupa – do 90 osób),
 3. wyposażona w:
 • krzesła z miękkimi siedziskami, ustawione w układzie zapewniającym swobodny widok na ekran oraz salę,
 • klimatyzację,
 • dostęp do światła dziennego z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego,
 • zainstalowany sprzęt: rzutnik multimedialny, ekran,
 • nagłośnienie,
 • co najmniej dwa mikrofony: 2 bezprzewodowe,
 • laptop kompatybilny z rzutnikiem umożliwiający odtwarzanie prezentacji, a także plików filmowych.

Wykonawca zapewni oznakowanie sal według wskazań Zamawiającego. Logotypy dostarczy Zamawiający.

 • Catering:
 1. a) serwis kawowy:
 • świeżo parzona, gorąca kawa (dostępna bez ograniczeń),
 • herbata (dostępna bez ograniczeń),
 • dodatki do napojów ciepłych: mleko w dzbankach, cukier, cytryna,
 • woda mineralna butelkowana (do wyboru gazowana i niegazowana, przy czym ilość wody niegazowanej powinna być dwukrotnie większa niż wody gazowanej, o pojemności 0,5 l),
 • ciastka (3 rodzaje do wyboru po 100 g na osobę z każdego rodzaju),
 • słone przekąski (3 rodzaje),
 • owoce – różne rodzaje,
 1. b) obiad:
 • zupa – 250 g na osobę
 • II danie – mięso (1 szt., ok.150 g), ziemniaki (100g), surówka (2 rodzaje)
 • napoje ciepłe (kawa, herbata – bez ograniczeń) oraz zimne (woda gazowana
  i niegazowana) – tak jak przy serwisie kawowym.

Serwis kawowy podany będzie jako bufet szwedzki dla całej grupy, w tym samym czasie
w jednym pomieszczeniu z miejscami siedzącymi i stolikami. Wykonawca musi również zapewnić dogodne miejsce do spożycia obiadu przez uczestników szkolenia, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi normami.

Wykonawca będzie odpowiedzialny w całości za serwis cateringowy w ramach kompleksowej obsługi dla uczestników szkolenia (tj. przygotowanie, obsługę uzupełniającą ewentualne braki napoi zimnych i  ciepłych, zapewnienie serwisu kawowego, sprzątanie itd.).

 • Szkolenie:

W szkoleniu weźmie udział do 90 osób.

1 dzień –  do 90 osób – Toruń

Szkolenia odbędą się w wybrany dzień powszedni.

Podczas szkolenia powinny zostać wykorzystane następujące metody:

 1. a) wykład (część teoretyczna) – Wykonawca powinien przedstawić gruntowną wiedzę nt. przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych oraz systemu funkcjonowania, zapoznać uczestników z podstawowymi zagadnieniami oraz problemami wynikającymi ze specyfiki tematu itd.;
 2. b) ćwiczenia (część praktyczna) – Wykonawca powinien pogłębić wiedzę uczestników poprzez interaktywnie zaangażować ich, poprzez dyskusję, pracę nad dokumentami/przypadkami itp.;
 3. c) test wiedzy (po przeprowadzeniu obydwu modułów) – Wykonawca powinien przygotować test wiedzy dla uczestników szkolenia i przeprowadzić go po zakończeniu szkolenia. Test wiedzy będzie składał się z 20 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Test jest weryfikacją wiedzy uczestników i nie jest warunkiem ukończenia szkolenia.

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma na zakończenie pakiet materiałów zawierających informacje z zakresu objętego szkoleniem (np. wydruk prezentacji multimedialnej, spis najważniejszych aktów prawnych itp.).

Termin, miejsce i czas szkolenia:

Termin szkoleń: od 03.10-15.11.2016 roku.

Miejsce szkolenia: Toruń

Czas szkolenia:  łącznie 8 godz. –  1 spotkanie

Wymagania wobec Wykonawcy:

 • Opracowanie programu i materiałów na szkolenie.
 • Realizacja szkolenia z zastosowaniem metod powszechnie akceptowanych.
 • Zapewnienie sali szkoleniowej w uzgodnieniu i po akceptacji Zamawiającego.
 • Zapewnienie cateringu w czasie trwania szkolenia,
 • Trener posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z tematyki zamówień publicznych. Do jego obowiązków należała będzie również możliwość konsultacji z LGD (odpowiedź na przesłane drogą mailową max. 5 pytań z każdej LGD dot. tematyki szkolenia) do 14 dni po zakończeniu szkolenia.
 • Ankieta ewaluacyjna – Wykonawca na zakończenie szkolenia przeprowadzi
  z uczestnikami szkolenia ankietę ewaluacyjną, której wzór dostarczy Zamawiający.
 • Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych (minimum
  3 szkolenia).

 

Program szkolenia:

Główne zagadnienia, problematykę itd. jakie powinny zostać omówione podczas szkolenia dostarcza Zamawiający (proponowany przez zamawiającego zakres szkolenia stanowi zał.  do niniejszego zapytania).

Ostateczny program powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o jego wiedzę i doświadczenie, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Zamawiającego.

Sposób przeprowadzenia szkolenia zaproponowany przez Wykonawcę, musi zostać zatwierdzony przez Zleceniodawcę.

 

W czasie trwania szkolenia przypadają minimum 2 przerwy po 15 minut. Dodatkowo jedna 30 minutowa przerwa na obiad.

 

Informacja końcowa – szacowanie kosztów usługi:

Zamawiający oczekuje przedstawienia kosztorysu usługi według poniższego wzoru:

Etapy planowanej usługi Szacowany koszt brutto/netto
1.Opracowanie programu, materiałów edukacyjnych, zapewnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia, oraz przeprowadzenie szkolenia
2. Catering (serwis kawowy + obiad)
Suma:

 

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:  Adam Zaguła, a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl tel. 571 293 035

Wstępne propozycje należy przesyłać do dnia: 17.08.2016 do godz. 12.00 na adres:  a[dot]zagula[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl.

 

Propozycja zagadnień szkolenia* – stanowi załącznik do zapytania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian