Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:9/DZ/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Wydział:Brak
  • Miejsce pracyWojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-10-02
  • Termin składania dokumentów2020-10-16
  • Sposób składania dokumentówOferty należy przesłać, w ciągu 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, na adres: Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym. W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu” należy umieścić:  ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,  zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 621-25-07. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w październiku br. o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu można uzyskać w godzinach pracy: 1) administracji Ośrodka, ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń; 2) Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 2) dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska; 3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej; 4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; 5) koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem; 6) zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu; 7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska; 8) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.1781) 9) zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.
  • Miejsce składania dokumentówDepartament Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w tym samym terminie na ww. adres w biurze podawczo-kancelaryjnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) posiada wykształcenie wyższe;
   2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
   4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian