Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Sprawa:
1. Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem.
2. Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.
3. Decyzje wprowadzająca nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększające ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach.
4. Inne decyzje wprowadzające zmiany w zezwoleniach.
5. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu.
6. Duplikaty zezwoleń o których mowa wyżej.

  • Wydział Departament Zdrowia Wydział Zdrowia
  • Termin załatwienia Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu ostatniego z wymaganych dokumentów.
  • Osoba kontaktowa Magdalena Augustyniak tel. (56) 652 18 69
  • Miejsce załatwienia Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   Punkt Informacyjno-Podawczy

   Miejsce załatwienia sprawy:
   Urząd Marszałkowski Województwa
   Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
   Departament Zdrowia
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy tel. 56 652 18 69/ 56 621 25 88
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa
   Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
   Departament Zdrowia
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

   W czasie pandemii zrealizowane zezwolenia są wysyłane pocztą elektroniczną a oryginał pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru
  • Wymagane dokumenty Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

  • Opłaty Za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty.
   Opłaty wnoszone są przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydającego zezwolenie.
   1. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł.
   2. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.
   3. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 91 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.
   4. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.
   5. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł.
   6. Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy wynosi 50 zł.

   Konto na jakie należy wpłacać należności za zezwolenia i decyzje:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
  • Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Uwagi i dodatkowe informacje

   U W A G A: Zrealizowane zezwolenia wysyłane są pocztą elektroniczną, a oryginały pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

   Uchylony został przepis dotyczący  przekazywania organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dn. 31 stycznia za rok poprzedni.

   U W A G A – zmianie uległy dokumenty jakie są wymagane przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Aktualnie do wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć jedynie dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

   Obrót hurtowy napojami alkoholowymi – zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 21 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

   Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

   Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) składa Prezesowi Agencji deklarację zapasów, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009 – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.

    

  • Podstawa prawna

   Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem. – art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
   Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa – art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
   Decyzje wprowadzająca nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększające ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach – art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz art.92 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
   Inne decyzje wprowadzające zmiany w zezwoleniach – art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz art.92 ust. 10 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
   Duplikaty zezwoleń o których mowa wyżej – art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz art.92 ust. 14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw
  • Słowa kluczowe , , , , , , , ,

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian