Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w drodze decyzji w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do organu. Termin biegnie od dnia uzupełnienia braków lub doprecyzowania treści zgłoszenia.
  • Osoba kontaktowa Agnieszka Sosnowska tel. 56 621 58 98 lub 784 987 358
   Małgorzata Lutowska tel. 56 621 59 10 lub 784 993 962
   Ewa Kubiak tel. 56 621 58 75 lub 602 132 158
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska)
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. Osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Wydział Ochrony Środowiska
   Biuro Pozwoleń Środowiskowych
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Zgłoszenie powinno zawierać:
   a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
   b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
   c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
   d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
   e) wielkość i rodzaj emisji;
   f) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
   g) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
   h) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności.

   Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych
   w zgłoszeniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U z 2010 r. Nr 130, poz. 879).

   Wzór formularza zgłoszenia określa załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

   Ponadto, do zgłoszenia należy dołączyć:
   a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
   b) pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;
   c) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
  • Opłaty Opłaty skarbowe określone w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.):
   a) 120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia;
   b) 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

   Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy:
   Urząd Miasta Torunia Bank Millenium Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126 B
  • Tryb odwoławczy Od decyzji wyrażającej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  • Uwagi

   Zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, marszałek województwa jest właściwy w sprawach zgłoszeń dla:
   a) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
   b) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w lit. a.

   Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.
   poz. 1839).

   Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

   Rozstrzygnięcie następuje w formie:
   a) tzw. milcząca zgoda organu (przyjęcie zgłoszenia);
   b) wydanie decyzji wyrażającej sprzeciw.

   Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest zobowiązany:
   a) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
   – rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
   – zakończeniu eksploatacji instalacji,
   – zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska;
   b) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu albo od dnia wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

   Powyższe informacje należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:
   – rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
   – zakończenia eksploatacji instalacji;
   – zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  • Podstawa prawna

   1. Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
   2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian