Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

  • Wydział Departament Środowiska
  • Termin załatwienia Zmiana koncesji na wydobywanie kopalin wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie wniosku.
   Zgodnie z przepisami ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zmiana decyzji następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia kompletnego wniosku (art. 35 § 3 Kpa). Do wyżej określonego terminu nie wlicza się czasu przewidzianego w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kpa).
   Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.
  • Osoba kontaktowa Marek Kachnic tel. 56 621 58 04 lub 728 989 856,
   e-mail: m.kachnic@kujawsko-pomorskie.pl

   Ewa Kubiak tel. 56 621 58 75 lub 602 132 158,
   e-mail: e.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl

   Dominika Majchrzak tel. 56 621 58 70 lub 571 293 011,
   e-mail: d.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl

   Agnieszka Skiba-Murawska tel. 56 621 58 70,
   e-mail: a.skiba-murawska@kujawsko-pomorskie.pl

   Izabela Biniek tel. 56 621 58 62 lub 728 989 858,
   e-mail: i.biniek@kujawsko-pomorskie.pl
  • Miejsce załatwienia Dokumenty można przesyłać pocztą na adres:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
   lub składać osobiście:
   1. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń – Punkt Informacyjno-Podawczy
   2. ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń – pokój 203 (sekretariat Departamentu Środowiska).
  • Telefon kontaktowy Patrz rubryka p.n. osoba kontaktowa
  • Miejsce odbioru Departament Środowiska
   Geolog Wojewódzki - Biuro Geologa
   ul. Targowa 13/15
   87-100 Toruń
  • Wymagane dokumenty Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu (wymogi określone w art. 24 i 26 Pgig). Współdziałanie z organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany (art. 34 ust. 1a Pgig). Oznacza to, że do dokonania zmiany należy zawsze we wniosku zawrzeć następujące elementy:
   1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu.
   2. Określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej (wraz z odpisami ww. dokumentów).
   3. Dowód istnienia prawa wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność – aktualny wypis z rejestru gruntów, umowa dzierżawy.
   4. Rodzaj złoża kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia.
   5. Pełnomocnictwo (jeżeli konieczne).

   Ponadto w sytuacji w której wnioskowane jest:
   A. przeniesie koncesji z jednego podmiotu na inny:
   1. Oświadczenie stron o wyrażeniu zgody na przeniesienie koncesji.
   2. Dowód istnienia prawa wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność.
   3. Poświadczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.
   4. Zgodnie z art. 128 Pgig przedsiębiorca powinien stworzyć wyodrębniony rachunek bankowy - fundusz likwidacji zakładu górniczego.

   B. przedłużenie trwania koncesji:
   1. Oznaczenie okresu na jaki ma być wyznaczona koncesja.
   2. Dowód istnienia prawa wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność.
   3. Poświadczenie opłaty skarbowej w wysokości 308,00 zł

   C. zwiększenie obszaru i terenu górniczego:
   1. Wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny.
   2. Stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących.
   3. Projektowane położenie obszaru i terenu górniczego (mapy obszaru terenu górniczego – 5 egz.).
   4. Kopię decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża (dowód przysługujący wnioskodawcy do wykorzystania informacji geologicznej).
   5. Projekt zagospodarowania złoża (2 egz.).
   6. Ostateczna decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
   7. Informację o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
   8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (308,00 zł).

   D. wygaszenie istniejącej koncesji:
   1. Podanie przyczyny wcześniejszego wygaszenia koncesji (np. brak dalszego ekonomicznego uzasadnienia eksploatacji).
   2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (10,00 zł).
  • Opłaty Opłatę skarbową (w wysokości 308,00 zł lub 10,00 zł) należy wnieść na konto:
   Urząd Miasta Torunia Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
   lub w kasie Urzędu Miasta Torunia: ul. Grudziądzka 126 B lub ul. Batorego 38/40 tytułem: opłata za zmianę decyzji.
   Opłata za pełnomocnictwo: 17 zł
  • Tryb odwoławczy Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
  • Uwagi

   Decyzja zostaje przekazana do:
   – wnioskodawcy i innych stron postępowania,
   – właściwej gminy,
   – właściwego starosty, prezydenta miasta,
   – Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku,
   – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
   – Państwowego Instytutu Geologicznego – Rejestr Obszarów Górniczych.

  • Podstawa prawna

   1. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
   2. Ustawa z dnia 6 marca 2008 r. – Prawo przedsiębiorców.
   3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian