Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – do pobrania poniżej.

Publiczne kampanie edukacyjne
Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych wprowadzający wykonuje:
• samodzielnie,
• lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonując samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:
• przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
• wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego
– łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Wpłaty z tytułu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
84 1020 1462 0000 7202 0314 5323 – wpływy dot. kampanii edukacyjnych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W opisie przelewu należy podać:
– nazwę oraz regon lub nip płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: ZSEiE KAMPANIA EDUKACYJNA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE KAMPANIA EDUKACYJNA za rok 2016

Opłata produktowa
Zgodnie z art. 72 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest zobowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu.

W przypadku, gdy należna opłata produktowa jest wyższa niż zabezpieczenie finansowe, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wniesienia różnicy pomiędzy należną opłatą produktową a zabezpieczeniem finansowym.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Opłata produktowa:
• jest obliczana na koniec roku kalendarzowego;
• jest wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy;
• nie jest wnoszona jeśli jej wysokość za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Wpłaty z tytułu opłaty produktowej związanej z niewykonaniem obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu należy przekazywać na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
71 1020 1462 0000 7602 0317 2715 – opłata produktowa – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W opisie przelewu należy podać:
– nazwę oraz REGON lub NIP płatnika,
– okres, za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: ZSEiE OPŁATA PRODUKTOWA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian