Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

UWAGA!
Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania (z wyłączeniem sprawozdania dotyczącego opłaty depozytowej) składane są wyłącznie w wersji elektronicznej
za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dotyczy sprawozdań za lata 2019 i nast.).

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – do pobrania poniżej.

Publiczne kampanie edukacyjne
Zgodnie z art. 15 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych wprowadzający wykonuje:
• samodzielnie,
• lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadzający sprzęt wykonując samodzielnie obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych:
• przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
• wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego
– łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Wpłaty z tytułu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
84 1020 1462 0000 7202 0314 5323 – wpływy dot. kampanii edukacyjnych – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W opisie przelewu należy podać:
– nazwę oraz regon lub nip płatnika,
– okres za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: ZSEiE KAMPANIA EDUKACYJNA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE KAMPANIA EDUKACYJNA za rok 2016

Opłata produktowa
Zgodnie z art. 72 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest zobowiązany do wniesienia opłaty produktowej, obliczanej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu.

W przypadku, gdy należna opłata produktowa jest wyższa niż zabezpieczenie finansowe, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wniesienia różnicy pomiędzy należną opłatą produktową a zabezpieczeniem finansowym.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

Opłata produktowa:
• jest obliczana na koniec roku kalendarzowego;
• jest wnoszona bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy;
• nie jest wnoszona jeśli jej wysokość za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł.

NUMER KONTA BANKOWEGO
Wpłaty z tytułu opłaty produktowej związanej z niewykonaniem obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu należy przekazywać na konto:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Bydgoszczy
71 1020 1462 0000 7602 0317 2715 – opłata produktowa – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W opisie przelewu należy podać:
– nazwę oraz REGON lub NIP płatnika,
– okres, za który dokonywana jest wpłata,
– rodzaj opłaty: ZSEiE OPŁATA PRODUKTOWA
np. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE OPŁATA PRODUKTOWA za rok 2016

Zabezpieczenie finansowe:

Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych:

 • który samodzielnie wykonuje obowiązek określony w art. 18 ust. 1, tj. zorganizowania i sfinansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • w przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  o której mowa w art. 11 ust 3,
 • w przypadku otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę, o której mowa w art. 11 ust. 3,

jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego na dany rok kalendarzowy przeznaczonego na pokrycie opłaty produktowej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zabezpieczenie finansowe ma formę:

 • depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa;
 • gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

Wprowadzający sprzęt, o którym mowa  w art. 27 ust 1 pkt 1 jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego zabezpieczenie dotyczy.

Wprowadzający sprzęt o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 1, który rozpoczyna działalność  w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru.

Wprowadzający sprzęt o których mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 3, są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia w którym:

 • wygasła albo uległa rozwiązaniu umowa, o której mowa w art. 11 ust. 3,
 • nastąpiło otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości lub wykreślenie z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o której mowa w art. 11 ust. 3.

NUMER KONRA BANKOWEGO

Wpłaty z tytułu zabezpieczenia finansowego należy przekazać na konto:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Bank Gospodarstwa Krajowego

85 1130 1075 0002 6012 9620 0049

W opisie przelewu należy podać:

 • nazwę oraz NIP płatnika,
 • rodzaj opłaty: ZSEiE zabezpieczenie finansowe,
 • rok, którego opłata dotyczy.
 1. PHU ABC, ul. Zdecas, 87-100 Toruń, NIP: 9560000000, ZSEiE zabezpieczenie finansowe za rok 2020

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian