Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2020 Oferta na zadanie: Teledysk do utworu Adeli Konop „Struna” Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 porządek obrad XXVI sesji Sejmiku WK-P – 26 października 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2020 Karta informacyjna 699/2020 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 uchwała Nr 39/1616/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji i podania do publicznej wiadomości, listy operacji zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy przyznawanej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 zarządzenie Nr 82/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Zdrowia Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Informacja publiczna o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani I. F., prowadzącej: Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski oraz Pana S. F., prowadzącego: Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu, Makowiska, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana A. Ś. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski oraz wygaszenia dotychczas obowiązujących decyzji, tj.: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 roku, znak: WSRiRW-III-JK/6618/11/07 ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Pani I. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku, znak: ŚG.I.ak.7624/26/10/tw ze zm. udzielającej pozwolenia zintegrowanego ww. Panu S. F. na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego, zlokalizowanej przy ul. Kopernika w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2020 Karta informacyjna 695/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1615/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1614/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.10.2020 Karta informacyjna 698/2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1613/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 zapytanie radnego Łukasza Krupy w sprawie połączenia kolejowego (szprycha nr 1) województwa kujawsko-pomorskiego z planowanym Centralnym Portem Komunikacyjnym – KS-S.0003.27.2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1612/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1611/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1610/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-376/20 Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1609/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda X Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 16.10.2020 22.10.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Akty prawne 16.10.2020 uchwała Nr 39/1608/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-80P/20 Szczegóły
« 1 2 3 1 208 1 209 »