Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2016 Zapytanie ofertowe na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania (typu: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZ.SIĘ) dla 54 osób oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych – 80 osób dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/TZ/2016 w dniu 27 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz ze światłowodami relacji: GPO 30/110 kV Pruszcz – Park Wiatrowy Pruszcz, na dz. nr 4 obręb Mirowice, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/TZ/2016 w dniu 27 września 2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN – 15kV (Linia Potrzeb Nietrakcyjnych) w związku z częściowym demontażem linii napowietrznej zamontowanej na konstrukcjach indywidualnych i konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej od słupa nr 366/1e do słupa nr 366/22C na stacji Bydgoszcz Główna, na dz. nr 82/2 obręb 0053, miasto Bydgoszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.09.2016 Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020” Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1442/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1441/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1440/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1439/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1438/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1437/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.09.2016 Dostarczenie 2000 sztuk świeżych tuszek gęsi białej kołudzkiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 337/2016 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 336/2016 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1436/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny i wywieszenia wykazu nieruchomości Szczegóły
Artykuł 28.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INOFAMA S.A. w Inowrocławiu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu do rowu melioracyjnego (ziemi) wylotem zlokalizowanym na działce nr 8 obręb ewid. 0004 m. Inowrocław. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2016 Karta informacyjna 335/2016 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1435/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2016 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1434/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1433/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 uchwała Nr 35/1432/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
« 1 2 3 258 259 »