Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje nieudostepnione w BIP

 • Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnianiu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniana jest na wniosek.
 • Tryb wnioskowy nie ma zastosowania do informacji przekazywanej innemu podmiotowi publicznemu w celu realizacji przez niego zadań publicznych.

 •  

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni wnioskowaną informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek o udostepnienie informacji publicznej składany jest w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
Wniosek niezawierający imienia i nazwiska lub nazwy wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Pomocniczy wzór wniosku stanowi załącznik.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 lub w Przedstawicielstwach Urzędu w Bydgoszczy lub Włocławku.
 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Plac Teatralny 2
  87-100 Toruń
 • środkami komunikacji elektronicznej:
  - za pośrednictwem platformy ePUAP (/36t9v8thbz/SkrytkaESP)
  - na adres poczty email: .

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz tryb odwoławczy:

 • Odmowa udostępnienia informacji publicznej w tym ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni.
 • W przypadku bezczynności Urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • zarządzenie nr 29/2022 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
 • zarządzenie nr 31/2022 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Proces udostępniania informacji publicznej na pisemny wniosek koordynuje:

Biuro Organizacji Pracy
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Tel. 56 62 18 488

 

PDFwniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (148,42KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego