Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

Wydział:
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Termin załatwienia:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody.
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Bernacka, Mariusz Łukasiak
Miejsce załatwienia:
Drogą pocztową: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Emp@tia
Telefon kontaktowy:
515 456 511 lub 56 652 18 66, 56 621 25 19
Miejsce odbioru:
Nie dotyczy
Wymagane dokumenty:
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z oświadczeniem, iż odpis jest aktualny) lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną;

dokument poświadczający istnienie ośrodka w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;

tytuł prawny do obiektu (odpis z księgi wieczystej wraz z oświadczeniem, że odpis jest aktualny);

umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości w przypadku osób prowadzących ośrodek;

statut (w przypadku jego posiadania);

kopia umowy zawartej z innym podmiotem, w przypadku, gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza.
Opłaty:
Brak opłat
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:
W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku uchybień, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku Wojewodzie. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach, powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44);

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 poz. 1694);

Nazwa zadania: Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego