Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2019 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Karta informacyjna 487/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 493/2019 Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.07.2019 WZP.272.44.2019 Wykonanie kompleksowej modernizacji i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu, w tym przebudowa sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 494/2019 Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 488/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 492/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 491/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 490/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 489/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 486/2019 Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Informacja o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”) oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. dokumentu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Informacja o przyjęciu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią i uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w trakcie opracowywania projektu ww. dokumentu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr VIII/137/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. (Załącznik nr 1 do uchwały), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (załącznik nr 2 do uchwały) i podsumowaniem wynikającym z art. 55 ust. 3 (załącznik nr 3 do uchwały) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Uchwała antysmogowa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Karta informacyjna 485/2019 Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 27/CP/2019 w dniu 16 lipca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV i złącza kablowego ZK-SN 4p na dz. nr: 35/6, 44/6, 43/4, 33/10, 34/6, 35/7, 313/10, 439/3, 438/10, 438/12, 434/3, 434/4, 439/3, 440/1, 441/9, 441/3, 441/7, 442/7, 442/3, 442/5, 442/1, 2401/2, 2401/8, 2450/2, 2447/5, 2452/3, 2450/4, 273/1, 300/1, 301/6, 301/3, 301/5, 309/4, 310/8, 316/8, obręb Brodnica Miasto położonych w rejonie ulic Cmentarnej, Alei Józefa Piłsudskiego, Wesołej, Rondo Olsztyńskie i gen. Władysława Sikorskiego w Brodnicy. Szczegóły
« 1 2 3 951 952 »