Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 • Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
  - udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
  - przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 • Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje zawarte na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (www.bip.kujawsko-pomorskie.pl ) oraz na stronie głównej Urzędu (www.kujawsko-pomorskie.pl ) zobowiązany jest do:
  - podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane);
  - wskazania, czy informacje wykorzystuje w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich;
  - informowania o dacie ich wydania.
 • W przypadku udostępniania informacji na wniosek zasady ich powtórnego wykorzystywania określane są indywidulanie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji.

 • Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, w szczególności ochronę informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, ochronę dóbr osobistych, ochronę prawa do prywatności – danych osobowych, autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych.


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać w szczególności:
  - nazwę podmiotu zobowiązanego;
  - informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  - wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  - wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  - wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
  - wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.
 • W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Pomocniczy wzór wniosku stanowi załącznik.

Sposób i miejsce składania wniosku:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 lub w Przedstawicielstwach Urzędu w Bydgoszczy lub Włocławku.
 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Plac Teatralny 2
  87-100 Toruń
 • środkami komunikacji elektronicznej:
  - za pośrednictwem platformy ePUAP (/36t9v8thbz/SkrytkaESP)
  - na adres poczty email:

Termin rozpatrzenia wniosku:
Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Opłaty:

 • Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
 • Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Opłaty za poniesienie dodatkowych kosztów w każdym przypadku wymagają indywidualnego rozpatrzenia, a ustalone koszty muszą mieć charakter rzeczywisty. Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty w formie oferty. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty lub składa sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku akceptacji oferty przez wnioskodawcę, Sekretarz Województwa podpisuje treść umowy zawierającej przyjęte przez wnioskodawcę warunki. W przypadku wniesienia sprzeciwu na ofertę przez wnioskodawcę Sekretarz Województwa rozstrzyga, w drodze decyzji administracyjnej, o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 • Ustaloną opłatę wnioskodawca wnosi na rachunek bieżący Urzędu w tytule podając sygnaturę akt sprawy.

 

Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania
Odmowa wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje w drodze decyzji w przypadku, gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.
 

Organ odwoławczy:

 • Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 • Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • zarządzenie nr 30/2022 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Proces udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania na pisemny wniosek koordynuje:
Biuro Organizacji Pracy
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Tel. 56 62 18 488

 

DOCXzałącznik do wniosku.docx (85,01KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego