Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Wydział:
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Termin załatwienia:
Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia, w którym Zarząd Województwa w formie uchwały dokona podziału środków finansowych PFRON.
Osoba kontaktowa:
Mariusz Łukasiak, Krzysztof Przewoźny
Miejsce załatwienia:
Drogą pocztową: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, Obsługa merytoryczna: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Telefon kontaktowy:
56 621 25 19, 514 456 520 lub 56 652 18 21
Miejsce odbioru:
Nie dotyczy
Wymagane dokumenty:
Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz formularz wniosku.
Opłaty:
Brak opłat
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:
Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje Wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44 z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 poz. 937);

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.);

uchwała nr 36/1614/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia zasad przyjęcia, przechowywania, zwrotu i komisyjnego niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów dla zadań publicznych współfinansowanych w ramach środków przyznanych przez państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

uchwała Nr 27/942/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

zarządzenie Nr 56/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie schematu procedury kontroli oraz sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z późn. zm.

Nazwa zadania: Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

DOCWniosek o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących Rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.doc (167,00KB)

XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minis.xlsx (76,60KB)

DOCWytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących Rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze ś.doc (203,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego