Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

Wydział:
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Termin załatwienia:
Kompletny wniosek przedkładany jest staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty powiadamia się organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Tomaszewska, Aleksandra Bernacka
Miejsce załatwienia:
Drogą pocztową: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym, Obsługa merytoryczna: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Telefon kontaktowy:
56 652 18 66, 514 456 505 lub 514 456 511
Miejsce odbioru:
nie dotyczy
Wymagane dokumenty:
Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej oraz formularz wniosku
Opłaty:
Brak opłat
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:
Wnioskodawca ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu.
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44);

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 poz. 1934 z późn. zm.);

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953 z późn. zm.);

uchwała Nr 36/1614/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia zasad przyjęcia, przechowywania, zwrotu i komisyjnego niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów dla zadań i projektów współfinansowanych w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania: Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej

DOCWzór Wniosku ZAZ.doc (165,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego