Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 29/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji wysokości opłaty za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 28/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/431/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wychowanie trudna sztuka, dla rodzica wciąż nauka” Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/430/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Żyć na MAXA POZYTYWNIE!” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Karta informacyjna 155/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/429/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Z teatrem za pan brat Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/428/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Cudze chwalicie, swego nie znacie! Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/427/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym sp. z o.o. przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/425/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/424/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/423/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/422/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka, inne placówki wsparcia i opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz podmioty reintegracyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-381/20) Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/421/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. Nr 33/1514/19, z dnia 25 września 2019 r. Nr 37/1696/19, 37/1697/19 i 37/1694/19, z dnia 5 lutego 2020 r. Nr 4/138/20 oraz z dnia 26 lutego 2020 r. Nr 7/283/20 i 7/286/20 w sprawie ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/420/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/419/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/418/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-378/20) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Karta informacyjna 197/2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 uchwała Nr 11/417/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2020 Karta informacyjna 195/2020 Szczegóły
« 1 2 3 1 091 1 092 »