Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2021 informacja o wydanej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2021 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.15.2021, udzielającej PR Plastics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 8792671807, REGON 341496474), ul. Płaska 36, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, na terenie zakładu w Toruniu przy ul. Płaskiej 24-36, 87-100 Toruń, na działkach o numerach ewidencyjnych 18/2, 19/1, 20/2, 32/11, 148/6, 148/8 obręb 45 m. Toruń. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2021 Karta informacyjna 1067/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek, ulica Zielony Rynek 11/13 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2021 Karta informacyjna 995/2021. Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie i przetwarzanie odpadów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2021 Karta informacyjna 1065/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 27.02.2020 r. nr ŚG-III.7120.3.77.1.2019 zezwalającą na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Willowej 8, dz. nr 71/52 i 72 Włocławek KM 7/2 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2021 Karta informacyjna 1064/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2021 Karta informacyjna 1063/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Infrastruktury Drogowej i Transportu, ulica Zielna 13/21 we Włocławku na usunięcie drzewa. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.12.2021 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PLAC TEATRALNY 2, 87-100 TORUŃ Oferta nr 50/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 17.12.2021 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 16.12.2021 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.06.04.01-04-0005/20-004_579.2020 Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 13.12.2021 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 16.12.2021 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Uchwała Nr 1/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Uchwała Nr 2/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Uchwała Nr 2/P/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 06.12.2021 uchwała Nr 46/1918/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 06.12.2021 uchwała Nr 46/1917/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2021 uchwała Nr 45/1859/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Wynik kontroli projektu RPKP.05.01.00-04-0008_17-027_574.2020 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2021 uchwała Nr 46/1915/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20 Szczegóły
« 1 2 3 1 487 1 488 »