Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 30/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kruszwica – Inowrocław wraz ze stacją gazową, założenie obejmuje skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową 131 Chorzów Batory – Tczew km 313 + 830, na dz. nr 25, obręb 0007 Inowrocław, gmina Miasto Inowrocław. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 29/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, na dz. nr: 51/3, 101/1, 101/2, obręb 0001 Gajewo, gmina Nowe. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 28/TZ/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na dz. nr 594/2, obręb 0001 Szubin, celem przyłączenia instalacji budynków mieszkalnych w Szubinie, przy ul. ks. Władysława Mączkowskiego (dz. nr: 743/1 i 742/2), gmina Szubin. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 48/CP/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr: 20, 19, 79, 390, 188/2, 78, 419/1, 17/10, 17/3, 17/7, 427/1, 13/4, 17/9, 13/5, 419/4, 419/5, 420/2, 419/7, 419/8, 422/2, 418/2, 428/1, 1175, 17/5, obręb Strzelno oraz na dz. nr: 125/2, 106/2, 103/2, 125/3, 125/1, 65, obręb Bławaty, gmina Strzelno. Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 47/CP/2020 w dniu 23 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej (linii kablowej) 110 kV dla zasilania podstacji trakcyjnej Wielkie Gacno, stanowiącej element infrastruktury elektroenergetycznej realizowanej na potrzeby elektryfikacji modernizowanej linii kolejowej nr 201 relacji Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port wraz z towarzyszącą siecią (linią) optotelekomunikacyjną na terenie działek położonych w obrębach ewidencyjnych: Lisiny (gmina Śliwice), Małe Gacno, Zielonka, Brzozie, Suchom-Lisiny, Wysoka (gmina Cekcyn). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 571/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 570/2020 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.09.2020 Karta informacyjna 620/2020 Szczegóły
Artykuł 24.09.2020 XXIV sesja Sejmiku Województwa – 31.08.2020 r. – tryb zdalny Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1545/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1544/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1543/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1542/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą ,,Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1541/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1540/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1539/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 uchwała Nr 37/1538/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-311/19 Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1537/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektów dotyczących udzielania wsparcia na koszty bieżące i animację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 uchwała Nr 37/1536/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 46/CP/2020 w dniu 16 września 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr: 103/13, 65, obręb Bławaty oraz na dz. nr 390, obręb Strzelno, gmina Strzelno. Szczegóły
« 1 2 3 1 198 1 199 »