Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/406/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/405/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/404/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Rodzina w Centrum 3” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/403/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki, gmina Rypin Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/402/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego i ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielniki w Świeciu wraz z infrastrukturą Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/401/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świecie na lata 2014-2029” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 11/400/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brześć Kujawski na lata 2020-2034 Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 10/399/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 10/398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 10/397/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 uchwała Nr 10/396/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.04.2020 WZP.272.13.2020 Usługa transportu autokarowego dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego dot. jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie wystąpienia do PKW dotyczącego nieprzeprowadzania na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wyborów powszechnych – KS-S.0003.7.2020 Szczegóły
Artykuł 02.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 20/CP/2020 w dniu 2 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania dz. nr: 859/6 i 859/7 w m. Tuchola – realizacja inwestycji na dz. nr: 859/3 i 830, obręb miasto Tuchola. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2020 Karta informacyjna 194/2020 Szczegóły
Akty prawne 02.04.2020 ZARZĄDZENIE NR 27/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do negocjacji w celu bezpośredniego zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywanego koleją Szczegóły
Artykuł 01.04.2020 porządek obrad XVIII sesji Sejmiku WK-P – 8 kwietnia 2020 r.- sesja w trybie zdalnym Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.04.2020 Oświadczenie majątkowe Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 uchwała Nr 10/395/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 01.04.2020 uchwała Nr 10/394/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania pod nazwą „Usługa wykonania mebli do pracowni higieny stomatologicznej i pracowni kosmetyki” realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 1 090 1 091 »