Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2019 21.11.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1970/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1969/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1968/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1967/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1966/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1965/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1964/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1963/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1962/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działania 10.4 Edukacja dorosłych, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1961/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-234/18 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1960/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1959/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1958/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 runda VII Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1957/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1956/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19 Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1955/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu działań na 2019 rok dla RPO WK-P na lata 2014-2020 za III kw. 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1954/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru laureatów konkursu dla dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych pod nazwą „Fundusze europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1953/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Remont budynku Izby Przyjęć” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.11.2019 uchwała Nr 42/1952/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą „Ochrona zabytków – Lubostroń, pałac XVIII w. prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej” realizowanego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
« 1 2 3 1 008 1 009 »