Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 25.05.2017 Usługa serwisowa i asysta techniczna Lokalnego Systemu Informatycznego wspierającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/830/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/829/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/828/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/16) Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 ZARZĄDZENIE NR 19/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2017 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku ” Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/827/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/826/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2017 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.05.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Rajska 1 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.05.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/825/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe pn. „Wakacje na sportowo z MLUKS Orlik Kcynia” Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/824/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/823/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.05.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 19/822/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – EC Bydgoszcz II, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz Szczegóły
Akty prawne 25.05.2017 uchwała Nr 17/780/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-037/16 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.05.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Na określenie szacunkowej wartości zamówienia (zgodnie z art. 32 ust. 1 do 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz.Uz 2015 roku, poz. 2164) dotyczącego opracowania dokumentacji projektowych (ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego dla 30 Obszarów Chronionego Krajobrazu) w postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EUR”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Karta Informacyjna 293/2017 Szczegóły
« 1 2 3 414 415 »