Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I NADZORU NAD INSTYTUCJAMI KULTURY W ZAKRESIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO oferta 46/2023

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
46/2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wydział:
-
Miejsce pracy:
Toruń, ul. Św.Jana 1/3
Stanowisko:
STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I NADZORU NAD INSTYTUCJAMI KULTURY W ZAKRESIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wymiar etatu:
1
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
04-12-2023
Termin składania dokumentów:
14-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Wydział Kadr 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 46/2023” lub wysłanie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP - adres ePUAP: /36t9v8thbz/SkrytkaESP, w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia (liczy się data stempla pocztowego).
Miejsce składania dokumentów:
w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku administracja,
b) staż pracy w urzędzie administracji publicznej,
c) doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy związanym z kulturą,
d) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) wiedza z zakresu administracji samorządowej,
b) znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c) znajomość aktów prawnych dotyczących finansów publicznych,
d) dobra znajomość MS Office, Witkac.pl
e) odpowiedzialność, umiejętność dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista, samodzielność, rzetelność, zorientowanie na cel.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
a) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem lub powierzaniem organizacjom pozarządowym zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego oraz współpraca z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
b) prowadzenie negocjacji z beneficjentami w zakresie przygotowywanych ofert pod względem merytorycznym i finansowym dotowanych zadań, w szczególności dotacji przyznanych w ramach konkursów ofert,
c) rozliczanie pod względem merytorycznym i finansowym dotacji przyznanych instytucjom podległym samorządowi województwa w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego,
d) przygotowywanie sprawozdań finansowych z zakresu powierzonych i zleconych zadań organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury w dziale „Kultura i dziedzictwo narodowe”,
e) nadzór nad wybranymi instytucjami kultury podległymi województwa,
f) prowadzenie dokumentacji nadzorowanych instytucji kultury oraz współpraca przy ich rejestrze,
g) współpraca przy organizacji imprez związanych z kulturą,
h) kontrola jednostek kultury, organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania przyznanych dotacji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
wykonywanie innych poleceń przełożonego
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

PDFwyniki naboru 46.pdf (219,81KB)Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego