Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Porządek obrad LXV sesji Sejmiku WK-P – 7 lutego 2024 r.

Porządek obrad

LXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 7 lutego 2024 r.

 

 1. Otwarcie sesji – początek godz. 10:00 w sali im. Władysława Raczkiewicza (nr 215)
  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, plac Teatralny 2.
 2. Sprawy proceduralne:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie protokołu z LXIV sesji sejmiku.

 1. Informacja z pracy sejmiku województwa – przedstawia przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.
 2. Informacja z pracy zarządu województwa – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 1/24.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim 40. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze  – projekt marszałka województwa.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie stanowiska w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim pamięci Wincentego Witosa w 150. rocznicę jego urodzin – projekt Klubu Radnych PSL.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych – druk nr 1/24.
 8. Prezentacja nt. Rola przywracania pamięci o kobietach odważnych w wzmacnianiu  potencjału rozwojowego regionu – przedstawia dr Kinga Majchrzak-Ptak Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK.
 9. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2021 roku do 28 sierpnia 2022 roku oraz „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030” za okres od 29 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku – przedstawia marszałek województwa Piotr Całbecki.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 6/24.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 – projekt zarządu województwa – druk nr  9/24.*
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024 – projekt zarządu województwa –  druk nr 10/24.*
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie – projekt zarządu województwa – druk nr 11/24.
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - projekt zarządu województwa - druk nr 7/24.
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. – projekt zarządu województwa – druk nr 12/24.
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie kujawsko-pomorskim – projekt zarządu województwa – druk nr 6/24.
 17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców – projekt zarządu województwa – druk nr 5/24.
 18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości – projekt zarządu województwa – druk nr 149/23.
 19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku – projekt zarządu województwa – druk nr 150/23.
 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji – projekt zarządu województwa – druk nr 1/24.
 21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw – projekt zarządu województwa – druk nr 2/24.
 22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej – projekt zarządu województwa – druk nr 8/24.
 23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi – projekt zarządu województwa – druk nr 3/24.
 24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej – projekt zarządu województwa – druk nr 4/24.
 25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 2/24.
 26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 3/24.
 27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 4/24.
 28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr 5/24.
 29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr /24.*
 30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego – projekt przewodniczącej sejmiku – druk nr /24.*
 31. Informacja o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach.
 32. Interpelacje i zapytania radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 34. Wolne głosy i wnioski.
 35. Zamknięcie sesji.

 

* projekt uchwały będzie przekazany w terminie późniejszym

- materiały dostępne również na stronie: www.sejmik.kujawsko-pomorskie.pl;

zakładka: sesjeDOCporządek obrad LXV sesji sejmiku - 7.02.2024.doc (92,00KB)

PDFporządek obrad LXV sesji sejmiku - 7.02.24.pdf (145,11KB)

PDFinformacja z pracy zarządu nr 1.pdf (1,61MB)
DOCdruk nr 24-1-wygaśniecie mandatu.doc (36,00KB)
DOCXprojekt stanowiska - uczczenie rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze.docx (17,12KB)
DOCXprojekt stanowiska - uczczenie pamięci Wincentego Witosa.docx (17,94KB)
DOCdruk nr 1-24-medal honorowy.doc (34,00KB)
PDFraport z wykonania programu ochrony środowiska.pdf (1,61MB)
DOCdruk nr 24-6-komisja rekrutacyjna.doc (47,00KB)
DOCXdruk nr 11.docx (19,90KB)
DOCXdruk nr 11-zal.docx (18,49KB)
DOCXdruk nr 7.docx (23,38KB)
DOCdruk nr 7-zal.doc (33,50KB)
DOCdruk nr 12.doc (79,50KB)
DOCXdruk nr 6.docx (23,44KB)
DOCXdruk nr 5.docx (26,13KB)
DOCdruk nr 149.doc (62,00KB)
DOCdruk nr 150.doc (59,00KB)
DOCXdruk nr 1.docx (17,39KB)
DOCXdruk nr 2.docx (24,07KB)
DOCdruk nr 2-zal.doc (54,00KB)
PDFDruk Nr 8.pdf (56,12KB)
DOCXdruk nr 3.docx (35,48KB)
PDFdruk nr 3 - zal nr 1.pdf (115,83KB)
PDFdruk nr 3 -zal nr 3.pdf (1,24MB)
PDFdruk nr 3- zal nr 2.pdf (5,42MB)
PDFdruk nr 3- zal nr 4.pdf (933,33KB)
DOCXdruk nr 4.docx (20,50KB)
PDFdruk nr 4 -materiał dla radnych.pdf (13,85MB)
PDFdruk nr 4 -zalzal1.pdf (125,43MB)
PDFdruk nr 4 -zalzal2.pdf (212,32KB)
DOCXdruk nr 4-zal.docx (28,83KB)
DOCdruk nr 24-2-zmiana liczebności komisji.doc (41,50KB)
DOCdruk nr 24-3 zmiana komisji polityki regionalnej.doc (33,00KB)
DOCdruk nr 24-4 zmiana komisji kultury.doc (33,00KB)
DOCdruk nr 24-5 zmiana komisji pracy.doc (33,00KB)
DOCdruk nr 9.doc (56,50KB)
XLSdruk nr 9-uzasadnienie.xls (207,50KB)
PDFdruk nr 9-zal1.pdf (3,13MB)
XLSXdruk nr 9-zal2.xlsx (80,90KB)
DOCdruk nr 10.doc (64,50KB)
XLSdruk nr 10-uzasadnienie.xls (211,50KB)
XLSXdruk nr 10-załączniki.xlsx (649,13KB)
PDFkalendarium pracy członków zarządu.pdf (168,72KB)

PDFstanowisko ws. drogi ekspresowej S10 - projekt Klubu Radnych PiS.pdf (26,94KB)
DOCXprojekt stanowiska Komisji - ws. roku Edukacji Ekonomicznej.docx (14,36KB)
DOCdruk nr 24-8.doc (43,00KB)
DOCdruk nr 24-9.doc (43,00KB)
DOCdruk nr 1-24-wniosek pas drogowy.doc (50,50KB)
DOCdruk nr 2-24-dyr. WORD -przekazanie do marszałka.doc (45,00KB)
DOCdruk nr 3-24-przekazanie petycji zg. z właściwością.doc (45,50KB)

DOCdruk nr 24-7-wiceprzewodniczący.doc (33,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego